Pruszcz Gdański kontakt
kontakt
Pruszcz Gdański mapa
mapa
Pruszcz Gdański transport
transport
Elektroniczna Skrzynka Podawcza Pruszcz Gdański
BOK
Pruszcz Gdański Biuletyn Informacji Publicznej
BIP

Pliki do pobrania

I. REFERAT SPRAW OBYWATELSKICH

1. Rejestr mieszkańców (ewidencja ludności) 

Zameldowanie na pobyt stały

Wymeldowanie z pobytu stałego

Zameldowanie na pobyt czasowy

Wymeldowanie z pobytu czasowego

Zameldowanie na pobyt stały lub pobyt czasowy decyzją administracyjną

Wymeldowanie z pobytu stałego lub z pobytu czasowego decyzją administracyjną

Zgłoszenie wyjadu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej

Zgłoszenie powrotu z wyjazdu czasowego poza granice Rzeczypospolitej Polskiej

Pełnomocnictwo

2. Dowody osobiste

Wydanie dowodu osobistego po raz pierwszy / Wymiana dowodu osobistego

Zgłoszenie utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego

3. Udostępnienie danych

Udostępnienie danych z rejestru mieszkańców

Wniosek o wydanie zaświadczenia z rejestru mieszkańców

Zaświadczenie z rejestru mieszkańców zawierające odpis danych wnioskodawcy

4. Rejestr wyborców

Wniosek o wpisanie wyborcy do rejestru wyborców

5. Działalność gospodarcza

Centralna Ewidencja Informacji Działalności Gospodarczej

6. Zgromadzenia

Zawiadomienie o zamiarze zorganizowania zgromadzenia

Zawiadomienie - postępowanie uproszczone

7. Zezwolenia na sprzedaż alkoholu

Oświadczenie o wartości sprzedaży napojów alkoholowych

Wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

8. Dowóz uczniów niepełnosprawnych do szkół, przedszkoli i ośrodków edukacyjnych

Dowóz uczniów niepełnosprawnych

Wniosek w sprawie dowozu ucznia

9. Zwrot kosztów przejazdu dzieci pięcioletnich i sześcioletnich z domu do najbliższego publicznego przedszkola oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej lub publicznej innej formy wychowania przedszkolnego

Zwrot kosztów przejazdu dziecka

Wniosek o zwrot kosztów

Potwierdzenie obecności dziecka w placówce

 

II. REFERAT  GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ I ROZWOJU GMINY

1. Geodezja

Wniosek o ustalenie numeru porządkowego i wydanie zaświadczenia o nadanym numerze nieruchomości

2. Gospodarka nieruchomosciami

Obciążenie nieruchomości będącej własnością lub w użytkowaniu wieczystym Gminy Pruszcz Gdański służebnością przesyłu (nie dotyczy pasa drogi publicznej)

Załącznik nr 1 - obciążenie nieruchomości (...)

3. Zagospodarowanie przestrzenne

Wniosek o wydanie zaświadczenia o polożeniu działki na obszarze zdegradowanym i obszarze rewitalizacji (odt)

Wniosek o wydanie wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (odt)

III. OCHRONA ŚRODOWISKA

Wniosek o kwalifikację do udziału w Programie usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Pruszcz Gdański przy współudziale środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku

Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa lub krzewów

IV. REFERAT INWESTYCJI I REMONTÓW

Wykaz dróg gminnych publicznych - 31.03.2017

Uchwała - stawki za zajęcie pasa drogowego

Wniosek o zajęcie pasa drogowego dla drogi publicznej

Zgłoszenie do odbioru zajęcia pasa drogowego dla drogi publicznej

Wniosek o zajęcie pasa drogowego dla drogi wewnętrznej

Zgłoszenie do odbioru zajęcia pasa drogowego dla drogi wewnętrznej

Wniosek o uzgodnienie lokalizacji zjazdu z drogi gminnej

Wniosek o uzgodnienie włączenia do drogi ruchu drogowego

 

 IV. OŚWIATA

Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika

Zawiadomienie o zawarciu umowy z młodocianym pracownikiem

Formularz wniosku o dofinansowanie kształcenia młodocianego pracownika

Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis

Informacja dla pracodawcy dotycząca zmiany warynków dofinansowania kosztów kształcenia młodocianych pracowników

Oświadczenie o nieotrzymaniu pomocy de minimis

Oświadczenie o otrzymanej wielkości pomocy de minimis

 

V. REFERAT GOSPODARKI KOMUNALNEJ

Deklaracja o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie gminy Pruszcz Gdański

Załącznik do deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie gminy Pruszcz Gdański

Wzór oświadczenia - nieruchomość niezamieszkała

Zgłoszenie posiadania zbiornika bezodpływowego lub oczyszczalni ścieków

Wniosek o najem lokalu komunalnego

Wniosek o udostępnienie świetlicy

Wniosek o uzyskanie skierowania na zabieg sterylizacji/kastracji bezdomnych kotów lub uśpienie ślepych miotów

Deklaracja opiekuna społecznego zwierząt

Wniosek na utrzymywanie psa rasy agresywnej

Wniosek o wydanie zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

 

 

 

 

 

Drukuj