Pruszcz Gdański kontakt
kontakt
Pruszcz Gdański mapa
mapa
Pruszcz Gdański transport
transport
Link do platformy ePUAP
 
ePUAP
Pruszcz Gdański Biuletyn Informacji Publicznej
BIP
Platforma zakupowa

Ważne informacje

Przypominamy, że w dniu 15 listopada 2019 r. minął termin płatności IV raty podatku, a 15 grudnia 2019 r. mija termin płatności IV raty opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.


Informacja o szczepieniach przeciwko grypie dla osób 60 + edycja 2019 r

Zmiana kursowania autobusów linii 841, 842, 844, 845, 847, 848

Bilet dla ucznia


Informacja o możliwości składania wniosku o uzyskanie dotacji + wniosek


Terminy przyjmowania interesantów przez Wójta Gminy: 11 grudnia

Świadczenia rodzinne


GODZINY PRZYJMOWANIA WNIOSKÓW DOTYCZĄCYCH ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH:

PONIEDZIAŁEK
8ºº - 14ºº
WTOREK
8ºº - 14ºº
ŚRODA
8ºº - 16³°
CZWARTEK
8ºº - 14ºº
PIĄTEK
DZIEŃ WEWNĘTRZNY
– WNIOSKI NIE BĘDĄ PRZYJMOWANE


WAŻNE!

 • Osoby, którym przyznano prawo do dodatku z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego 2013/2014 oraz dodatek na dojazdy na okres od 01-09-2013 do 31-10-2013 dla dzieci uczęszczających do szkół średnich, zobowiązane są do dnia 10 września 2013 roku dostarczyć aktualne zaświadczenia ze szkoły.
 • Wnioski na nowy okres zasiłkowy 2013/2014 przyjmowane będą od 01 września 2013 roku.
 • Podstawą do ustalenia prawa do zasiłku rodzinnego na nowy okres zasiłkowy 2013/2014 będą dochody wszystkich pełnoletnich członków rodziny uzyskane w 2012 roku wraz z oświadczeniem o składce zdrowotnej za cały 2012 rok. (informację o wysokości składki zdrowotnej można otrzymać od pracodawcy, w ZUSie, KRUSie itp. lub spisać z PIT-u za 2012 rok)

W razie utraty dochodu od dnia 01.01.2012  np. utrata zatrudnienia, utrata prawa do zasiłku dla bezrobotnych, zamknięcie działalności gospodarczej, przejście na urlop wychowawczy itp. należy przedłożyć stosowne dokumenty potwierdzające utratę dochodu np. świadectwo pracy, zakończoną umowę zlecenie, decyzję z Powiatowego Urzędu Pracy, odpowiednie zaświadczenie pracodawcy o przebywaniu na urlopie wychowawczym itp.

W przypadku uzyskania dochodu w okresie od dnia 01.01.2012 roku np. podjęcie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, uzyskanie prawa do zasiłku dla bezrobotnych, zakończenie urlopu wychowawczego, rozpoczęcie działalności gospodarczej itp. należy zgłosić ten fakt podczas składania wniosku i dołączyć dokument potwierdzający uzyskanie dochodu np. umowę o pracę, umowę zlecenie, decyzję z Powiatowego Urzędu Pracy, potwierdzenie założenia działalności gospodarczej itp.


Ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz ich wypłata następują na wniosek.

Formularze wniosków oraz innych dokumentów niezbędnych do przyznania prawa do świadczeń w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Pruszczu Gdańskim z siedzibą w Cieplewie, ul. Długa 20 a.Świadczeniami rodzinnymi są:

1) zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego,
2) jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka,
3) świadczenia opiekuńcze: zasiłek pielęgnacyjny i świadczenie pielęgnacyjne.

Przyznanie prawa do zasiłku rodzinnego uzależnione jest m.in. od spełnienia kryterium dochodowego.

Osoba mająca prawo do zasiłku rodzinnego może ubiegać się o następujące dodatki:


 • Dodatek z tytułu urodzenia dziecka
  Dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego
  Dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka
  Dodatek z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej
  Dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego
  Dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania
  Dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego


Weryfikacja kryteriów dochodowych uprawniających do świadczeń rodzinnych oraz kwot świadczeń.

Kwoty kryteriów dochodowych uprawniających do zasiłku rodzinnego, a także wysokość poszczególnych świadczeń rodzinnych podlegają weryfikacji co 3 lata, z uwzględnieniem wyników badań progu wsparcia dochodowego rodzin. Pierwszej weryfikacji dokonano w 2006 roku, następnej - 1 listopada 2009 r., w wyniku czego podniesione zostały kwoty niektórych rodzajów świadczeń rodzinnych.
Data najbliższej weryfikacji przypada na dzień 1 listopada 2012 r.

Świadczenia rodzinne przysługują:

1) obywatelom polskim;

2) cudzoziemcom:
do których stosuje się przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego,
jeżeli wynika to z wiążących Rzeczpospolitą Polską umów dwustronnych o zabezpieczeniu społecznym,
przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia na osiedlenie się, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Wspólnot Europejskich, zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony udzielonego w związku z okolicznością, o której mowa w art. 53 ust. 1 pkt 13 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2006 r. Nr 234, poz. 1694, z późn. zm.), lub w związku z uzyskaniem w Rzeczypospolitej Polskiej statusu uchodźcy lub ochrony uzupełniającej, jeżeli zamieszkują z członkami rodzin na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jeżeli zamieszkują na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez okres zasiłkowy, w którym otrzymują świadczenia rodzinne, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy międzynarodowe o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej i spełniają wszystkie ustawowe warunki, od których uzależnione jest przyznanie prawa do świadczeń.


Szczegółowe informacje na stronie Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej

Drukuj

Sport i Rekreacja w Gminie Pruszcz Gdański

sport folder

Gmina przyjazna oświacie

gmina przyjazna oswiacie

Gmina przyjazna mieszkańcom

Gmina przyjazna mieszkancom

Gmina logistycznie idealna

gmina logistycznie idealna

10 lat funduszy europejskich

10 lat funduszy europejskich

Niezbędnik Seniora

niezbednik seniora

test


OGÓLNA KLAUZULA INFORMACYJNA


Zgodnie z art. 13 oraz art. 14 ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE. z 2016 r., L 119, poz. 1) informuję, iż:

 1. Administratorem Danych Osobowych jest Urząd Gminy Pruszcz Gdański, 83-000 Pruszcz Gdański ul. Wojska Polskiego 30, którego kierownikiem jest Wójt Gminy Pruszcz Gdański;
 2. Administrator Danych Osobowych powołał Inspektora Ochrony Danych, który w jego imieniu nadzoruje sferę przetwarzania danych osobowych. 
  Z Inspektorem Ochrony Danych można kontaktować się pod adresem e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 3. Dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji zadań własnych gminy, zadań zleconych oraz zawartych umów i porozumień;
 4. Odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz w celu realizacji zadań, o których mowa w pkt. 3;
 5. Pozyskane dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu dla jakiego zostały zebrane oraz zgodnie z zasadami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych ;
 6. Osoba, której dane osobowe są przetwarzane przez Urząd Gminy Pruszcz Gdański posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
 7. Osoba, której dane osobowe są przetwarzane przez Urząd Gminy Pruszcz Gdański ma prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna, że przetwarzanie dotyczących jej danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
 8. Organem właściwym dla ww. skargi jest Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2 00-193 Warszawa;
 9. W zależności od sfery, w której przetwarzane są dane osobowe w Urzędzie Gminy Pruszcz Gdański, podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym (obowiązek podania danych osobowych) lub umownym (na podstawie zgody wyrażonej przez osobę, której dane będą przetwarzane). W szczególnych przypadkach ich podanie jest warunkiem zawarcia umowy. O szczegółach podstawy gromadzenia danych osobowych i ewentualnym obowiązku lub dobrowolności ich podania oraz potencjalnych konsekwencjach niepodania danych, informacje udzielane będą przez merytorycznych pracowników Urzędu Gminy Pruszcz Gdański.


Administrator Danych Osobowych
Magdalena Kołodziejczak
Wójt Gminy Pruszcz Gdański

 

Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce. Czytaj więcej ....

Akceptuję cookies z tej witryny