Świadczenia rodzinne

Napisane: .


GODZINY PRZYJMOWANIA WNIOSKÓW DOTYCZĄCYCH ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH:

PONIEDZIAŁEK
8ºº - 14ºº
WTOREK
8ºº - 14ºº
ŚRODA
8ºº - 16³°
CZWARTEK
8ºº - 14ºº
PIĄTEK
DZIEŃ WEWNĘTRZNY
– WNIOSKI NIE BĘDĄ PRZYJMOWANE


WAŻNE!

W razie utraty dochodu od dnia 01.01.2012  np. utrata zatrudnienia, utrata prawa do zasiłku dla bezrobotnych, zamknięcie działalności gospodarczej, przejście na urlop wychowawczy itp. należy przedłożyć stosowne dokumenty potwierdzające utratę dochodu np. świadectwo pracy, zakończoną umowę zlecenie, decyzję z Powiatowego Urzędu Pracy, odpowiednie zaświadczenie pracodawcy o przebywaniu na urlopie wychowawczym itp.

W przypadku uzyskania dochodu w okresie od dnia 01.01.2012 roku np. podjęcie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, uzyskanie prawa do zasiłku dla bezrobotnych, zakończenie urlopu wychowawczego, rozpoczęcie działalności gospodarczej itp. należy zgłosić ten fakt podczas składania wniosku i dołączyć dokument potwierdzający uzyskanie dochodu np. umowę o pracę, umowę zlecenie, decyzję z Powiatowego Urzędu Pracy, potwierdzenie założenia działalności gospodarczej itp.


Ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz ich wypłata następują na wniosek.

Formularze wniosków oraz innych dokumentów niezbędnych do przyznania prawa do świadczeń w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Pruszczu Gdańskim z siedzibą w Cieplewie, ul. Długa 20 a.Świadczeniami rodzinnymi są:

1) zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego,
2) jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka,
3) świadczenia opiekuńcze: zasiłek pielęgnacyjny i świadczenie pielęgnacyjne.

Przyznanie prawa do zasiłku rodzinnego uzależnione jest m.in. od spełnienia kryterium dochodowego.

Osoba mająca prawo do zasiłku rodzinnego może ubiegać się o następujące dodatki:Weryfikacja kryteriów dochodowych uprawniających do świadczeń rodzinnych oraz kwot świadczeń.

Kwoty kryteriów dochodowych uprawniających do zasiłku rodzinnego, a także wysokość poszczególnych świadczeń rodzinnych podlegają weryfikacji co 3 lata, z uwzględnieniem wyników badań progu wsparcia dochodowego rodzin. Pierwszej weryfikacji dokonano w 2006 roku, następnej - 1 listopada 2009 r., w wyniku czego podniesione zostały kwoty niektórych rodzajów świadczeń rodzinnych.
Data najbliższej weryfikacji przypada na dzień 1 listopada 2012 r.

Świadczenia rodzinne przysługują:

1) obywatelom polskim;

2) cudzoziemcom:
do których stosuje się przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego,
jeżeli wynika to z wiążących Rzeczpospolitą Polską umów dwustronnych o zabezpieczeniu społecznym,
przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia na osiedlenie się, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Wspólnot Europejskich, zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony udzielonego w związku z okolicznością, o której mowa w art. 53 ust. 1 pkt 13 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2006 r. Nr 234, poz. 1694, z późn. zm.), lub w związku z uzyskaniem w Rzeczypospolitej Polskiej statusu uchodźcy lub ochrony uzupełniającej, jeżeli zamieszkują z członkami rodzin na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jeżeli zamieszkują na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez okres zasiłkowy, w którym otrzymują świadczenia rodzinne, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy międzynarodowe o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej i spełniają wszystkie ustawowe warunki, od których uzależnione jest przyznanie prawa do świadczeń.


Szczegółowe informacje na stronie Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej

Drukuj

Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce. Czytaj więcej ....

Akceptuję cookies z tej witryny