Fundusz alimentacyjny

Napisane: .

INFORMACJA DOTYCZĄCA FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w  Pruszczu Gdańskim z siedzibą w Cieplewie informuje, iż okres świadczeniowy 2012/2013 rozpoczyna się od 01.10.2012r. i trwa do 30.09.2013r.

WAŻNE!

Przyjmowanie wniosków o ustalenie prawa do funduszu alimentacyjnego na okres zasiłkowy 2012/2013 rozpocznie się 1 sierpnia 2012 r.

Zgodnie z ustawą z dnia  7 września 2007r.(Dz.U. z 2009r. nr.1 poz.7 z późn. zm.) ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów informujemy, że ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz ich wypłata następują odpowiednio na wniosek osoby uprawnionej lub jej przedstawiciela ustawowego.

Wnioski o przyznanie świadczeń wraz z kompletem dokumentów  należy składać  w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w  Pruszcz Gdański  z siedzibą w Cieplewie    ul. Długa 20 a  , Cieplewo  83-031 Łęgowo tel. 58 691 15 01 wew.1007.

KRYTERIA PRZYZNAWANIA POMOCY OSOBOM UPRAWNIONYM DO ALIMENTÓW

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują w wysokości bieżąco ustalonych alimentów, jednakże nie wyższej niż 500 zł, osobie uprawnionej do ukończenia przez nią 18 roku życia albo w przypadku gdy uczy się w szkole lub szkole wyższej do ukończenia przez nią 25 roku życia. Wyjątek stanowi osoba uprawniona legitymująca się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, w jej przypadku nie obowiązuje ograniczenie wiekowe.

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 725 zł. Świadczenia z funduszu alimentacyjnego nie przysługują, jeżeli osoba uprawniona:

1. została umieszczona w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie albo w rodzinie zastępczej;

2. zawarła związek małżeński.

WYMAGANE DOKUMENTY

WYMAGANY JEST KOMPLET DOKUMENTÓW

-wniosek o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego

-zaświadczenie organu prowadzącego postępowanie egzekucyjne stwierdzające bezskuteczność egzekucji

-zaświadczenia z urzędu skarbowego o dochodzie podlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach ogólnych każdego pełnoletniego członka rodziny, uzyskanym w roku kalendarzowym poprzedzającym okres świadczeniowy  tj. 2011r.

-oświadczenie członka rodziny o wysokości składek na ubezpieczenie zdrowotne w roku kalendarzowym poprzedzającym okres świadczeniowy tj. 2011r.

-oświadczenia dokumentujące wysokość innych dochodów, w tym odpowiednio:

-oświadczenia o dochodzie członków rodziny rozliczających się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, uzyskanym w roku kalendarzowym poprzedzającym okres świadczeniowy

-oświadczenia o dochodzie członków rodziny niepodlegającym opodatkowaniu, uzyskanym w roku kalendarzowym tj.2011r. poprzedzającym okres świadczeniowy

-uwierzytelniona kopia dokumentu stwierdzającego wiek osoby uprawnionej

-orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności

-zaświadczenie o uczęszczaniu osoby uprawnionej do szkoły lub szkoły wyższej

-odpis prawomocnego orzeczenia sądu zasądzającego alimenty, odpis postanowienia sądu o zabezpieczeniu powództwa o alimenty, odpis protokołu zawierającego treść ugody sądowej lub ugody zawartej przed mediatorem

-informacje właściwego sądu lub właściwej instytucji o podjęciu przez osobę uprawnioną czynności związanych z wykonaniem tytułu wykonawczego za granicą albo o niepodjęciu tych czynności.

-orzeczenie sądu rodzinnego o ustaleniu opiekuna prawnego dla osoby uprawnionej

Wzór wniosku Fundusz Alimentacyjny

Drukuj

Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce. Czytaj więcej ....

Akceptuję cookies z tej witryny