Pruszcz Gdański kontakt
kontakt
Pruszcz Gdański mapa
mapa
Pruszcz Gdański transport
transport
Link do platformy ePUAP
 
ePUAP
Pruszcz Gdański Biuletyn Informacji Publicznej
BIP
Platforma zakupowa

Ważne informacje

 
Zarządzenie wyborów Młodzieżowej Rady Gminy Pruszcz Gdański
Dofinansowanie inwestycji z zakresu ochrony środowiska
Terminy przyjmowania interesantów przez Wójta: 26.02
 

Porządek obrad listopadowej sesji


W dniu 8 listopada (piątek) w Ośrodku Kultury, Sportu i Biblioteki Publicznej w Cieplewie (ul. Długa 20 A) odbędzie się sesja Rady Gminy Pruszcz Gdański. Początek obrad zaplanowano na godz. 9:30.

PROPONOWANY PORZĄDEK OBRAD:
I.    Sprawy regulaminowe:
1.    otwarcie sesji
2.    stwierdzenie quorum
3.    przyjęcie porządku obrad
4.    przyjęcie protokołu z XII sesji

II.    Ślubowanie Radnego Krzysztofa Paśko.

III.    Wręczenie nagród za wysokie osiągnięcia sportowe.

IV.    Sprawozdanie Komendanta Powiatowego Policji o stanie bezpieczeństwa na terenie gminy.

V.    Sprawozdanie Komendanta Państwowej Straży Pożarnej o działalności Państwowej Straży Pożarnej.

VI.    Sprawozdanie Komendanta Gminnego Ochotniczych Straży Pożarnych o działalności Ochotniczych Straży Pożarnych.

VII.    Sprawozdanie Komendanta Straży Gminnej Gminy Pruszcz Gdański o działalności Straży Gminnej Gminy Pruszcz Gdański.

VIII.    Informacje Przewodniczącego Rady Gminy o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.

IX.    Sprawozdanie Wójta o pracach w okresie międzysesyjnym – składanie ustnych pytań kierowanych do Wójta.

X.    Interpelacje i zapytania radnych – interpelacje i zapytania skierowane  do Wójta Gminy w trybie art. 24 ust.3-7 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym.

XI.    Sprawy sołeckie.
1.    Zapytania i wnioski Stowarzyszenia Sołtysów Gminy Pruszcz Gdański.
2.    Zapytania i wnioski sołeckie

XII.    Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:

1.    ustalenia szczegółowych zasady ponoszenia odpłatności
za pobyt w ośrodkach wsparcia, mieszkaniach chronionych, schroniskach dla osób bezdomnych i schroniskach dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi przez mieszkańców Gminy Pruszcz Gdański
(ref. E. Drzazga – Zastępca Kierownika GOPS, opinia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia i Opieki Społecznej, dyskusja, głosowanie),

2.     trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowe warunki jego funkcjonowania
(ref. E. Drzazga – Zastępca Kierownika GOPS, opinia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia i Opieki Społecznej, dyskusja, głosowanie),

3.    zmiany uchwały budżetowej na rok 2019
(ref. M. Lica – Skarbnik Gminy; opinia Komisji Działalności Gospodarczej, Rozwoju Gminy i Budżetu, dyskusja, głosowanie),

4.    zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pruszcz Gdański
(ref.  M. Lica – Skarbnik Gminy; opinia Komisji Działalności Gospodarczej, Rozwoju Gminy  i Budżetu, dyskusja, głosowanie),

5.    wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień od tego podatku na terenie Gminy Pruszcz Gdański
(ref.  M. Lica – Skarbnik Gminy; opinia Komisji Działalności Gospodarczej, Rozwoju Gminy  i Budżetu, dyskusja, głosowanie),

6.    obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego na rok 2020
(ref.  M. Lica – Skarbnik Gminy; opinia Komisji Działalności Gospodarczej, Rozwoju Gminy  i Budżetu, dyskusja, głosowanie),

7.    w sprawie utworzenia jednostki budżetowej pod nazwą Ośrodek Sportu i Rekreacji Gminy Pruszcz Gdański oraz nadania statutu
( ref. M. Kołodziejczak – Wójt Gminy; opinia Komisji stałych, dyskusja, głosowanie),

8.    zmieniająca uchwałę nr XLIV/19/2014 Rady Gminy Pruszcz Gdański z dnia 28 lutego 2014 r. w sprawie połączenia samorządowych instytucji kultury – Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji Gminy Pruszcz Gdański z siedzibą w Cieplewie oraz Biblioteki Publicznej Gminy Pruszcz Gdański z siedzibą w Cieplewie i utworzenia Ośrodka Kultury, Sportu i Biblioteki Publicznej Gminy Pruszcz Gdański
( ref. G. Cwaliński  – Dyrektor Ośrodka Kultury, Sportu i Biblioteki Publicznej Gminy Pruszcz Gdański; opinia Komisji stałych, dyskusja, głosowanie),

9.    przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy Pruszcz Gdański na rok 2020 z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określonymi
w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
(ref. B. Gałecka – pracownik merytoryczny; opinia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia i Opieki Społecznej, dyskusja, głosowanie),


10.    zawarcia porozumienia międzygminnego pomiędzy Gminą Pruszcz Gdański a Gminą Kolbudy o przejęcie przez Gminę Pruszcz Gdański wykonywania zadań publicznych w zakresie zbiorowego transportu lokalnego
(ref.  M. Kołodziejczak – Wójt Gminy; opinia Komisji Działalności Gospodarczej, Rozwoju Gminy  i Budżetu, dyskusja, głosowanie),

11.    upamiętnienia w formie tablicy pamiątkowej 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości
(ref. A. Pałaszewska – Zastępca Kierownika Ref. Inwestycji i Remontów; opinia Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej, dyskusja, głosowanie),

12.    wyrażenia zgody na zbycie przez Gminę Pruszcz Gdański udziałów w „EKSPLOATATOR” Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Rotmance oraz w sprawie wyrażenia zgody na zmianę Aktu zawiązania spółki z ograniczoną odpowiedzialnością „EKSPLOATATOR”
(ref.  M. Kołodziejczak – Wójt Gminy, opinia Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej oraz opinia Komisji Działalności Gospodarczej, Rozwoju Gminy i Budżetu, dyskusja, głosowanie),

13.    zasad udzielania dotacji celowych z budżetu Gminy Pruszcz Gdański na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej
(ref. K. Kwiatek - Kierownik Ref. Gospodarki Komunalnej, opinia Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej oraz opinia Komisji Działalności Gospodarczej, Rozwoju Gminy i Budżetu, dyskusja, głosowanie),

14.    zatwierdzenia „Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Pruszcz Gdański na lata 2019-2024”
(ref. K. Kwiatek - Kierownik Ref. Gospodarki Komunalnej, opinia Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej, dyskusja, głosowanie),

15.    uchylenia uchwały IV/12/2019 Rady Gminy Pruszcz Gdański z dnia 31 stycznia 2019 roku w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę działki nr 469 obręb Łęgowo, stanowiącej własność Gminy Pruszcz Gdański
(ref. M. Bielińska - Kierownik Ref. Gospodarki Przestrzennej i Rozwoju Gminy; opinia Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej, dyskusja, głosowanie),

16.    nabycia działki 32/2 obręb Wiślina na własność Gminy Pruszcz Gdański
(ref. M. Bielińska - Kierownik Ref. Gospodarki Przestrzennej i Rozwoju Gminy; opinia Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej, dyskusja, głosowanie).

XIII.    Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.

XIV.    Odpowiedzi na ustne pytania skierowane do Wójta.

XV.    Informacja Wójta Gminy o oświadczeniach majątkowych za rok 2018 złożonych przez kierowników jednostek organizacyjnych, osoby wydające decyzje administracyjne oraz osoby zarządzające gminną osobą prawną (z uwagi na brak informacji właściwych Urzędów Skarbowych, informacja zostanie złożona najpóźniej w dniu sesji).

XVI.    Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o oświadczeniach majątkowych za rok 2018 złożonych przez radnych.

XVII.     Informacja o oświadczeniach majątkowych za rok 2018 złożonych przez Przewodniczącego Rady Gminy i Wójta Gminy (z uwagi na brak informacji właściwego Urzędu Skarbowego, informacja zostanie złożona najpóźniej w dniu sesji).

XVIII.    Wolne wnioski radnych.

 

sesja

XIX.    Zakończenie sesji Rady Gminy

Drukuj

Sport i Rekreacja w Gminie Pruszcz Gdański

sport folder

Gmina przyjazna oświacie

gmina przyjazna oswiacie

Gmina przyjazna mieszkańcom

Gmina przyjazna mieszkancom

Gmina logistycznie idealna

gmina logistycznie idealna

10 lat funduszy europejskich

10 lat funduszy europejskich

Niezbędnik Seniora

niezbednik seniora

test


OGÓLNA KLAUZULA INFORMACYJNA


Zgodnie z art. 13 oraz art. 14 ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE. z 2016 r., L 119, poz. 1) informuję, iż:

 1. Administratorem Danych Osobowych jest Urząd Gminy Pruszcz Gdański, 83-000 Pruszcz Gdański ul. Wojska Polskiego 30, którego kierownikiem jest Wójt Gminy Pruszcz Gdański;
 2. Administrator Danych Osobowych powołał Inspektora Ochrony Danych, który w jego imieniu nadzoruje sferę przetwarzania danych osobowych. 
  Z Inspektorem Ochrony Danych można kontaktować się pod adresem e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 3. Dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji zadań własnych gminy, zadań zleconych oraz zawartych umów i porozumień;
 4. Odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz w celu realizacji zadań, o których mowa w pkt. 3;
 5. Pozyskane dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu dla jakiego zostały zebrane oraz zgodnie z zasadami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych ;
 6. Osoba, której dane osobowe są przetwarzane przez Urząd Gminy Pruszcz Gdański posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
 7. Osoba, której dane osobowe są przetwarzane przez Urząd Gminy Pruszcz Gdański ma prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna, że przetwarzanie dotyczących jej danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
 8. Organem właściwym dla ww. skargi jest Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2 00-193 Warszawa;
 9. W zależności od sfery, w której przetwarzane są dane osobowe w Urzędzie Gminy Pruszcz Gdański, podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym (obowiązek podania danych osobowych) lub umownym (na podstawie zgody wyrażonej przez osobę, której dane będą przetwarzane). W szczególnych przypadkach ich podanie jest warunkiem zawarcia umowy. O szczegółach podstawy gromadzenia danych osobowych i ewentualnym obowiązku lub dobrowolności ich podania oraz potencjalnych konsekwencjach niepodania danych, informacje udzielane będą przez merytorycznych pracowników Urzędu Gminy Pruszcz Gdański.


Administrator Danych Osobowych
Magdalena Kołodziejczak
Wójt Gminy Pruszcz Gdański

 

Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce. Czytaj więcej ....

Akceptuję cookies z tej witryny