Porządek obrad listopadowej sesji

Napisane: .


W dniu 8 listopada (piątek) w Ośrodku Kultury, Sportu i Biblioteki Publicznej w Cieplewie (ul. Długa 20 A) odbędzie się sesja Rady Gminy Pruszcz Gdański. Początek obrad zaplanowano na godz. 9:30.

PROPONOWANY PORZĄDEK OBRAD:
I.    Sprawy regulaminowe:
1.    otwarcie sesji
2.    stwierdzenie quorum
3.    przyjęcie porządku obrad
4.    przyjęcie protokołu z XII sesji

II.    Ślubowanie Radnego Krzysztofa Paśko.

III.    Wręczenie nagród za wysokie osiągnięcia sportowe.

IV.    Sprawozdanie Komendanta Powiatowego Policji o stanie bezpieczeństwa na terenie gminy.

V.    Sprawozdanie Komendanta Państwowej Straży Pożarnej o działalności Państwowej Straży Pożarnej.

VI.    Sprawozdanie Komendanta Gminnego Ochotniczych Straży Pożarnych o działalności Ochotniczych Straży Pożarnych.

VII.    Sprawozdanie Komendanta Straży Gminnej Gminy Pruszcz Gdański o działalności Straży Gminnej Gminy Pruszcz Gdański.

VIII.    Informacje Przewodniczącego Rady Gminy o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.

IX.    Sprawozdanie Wójta o pracach w okresie międzysesyjnym – składanie ustnych pytań kierowanych do Wójta.

X.    Interpelacje i zapytania radnych – interpelacje i zapytania skierowane  do Wójta Gminy w trybie art. 24 ust.3-7 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym.

XI.    Sprawy sołeckie.
1.    Zapytania i wnioski Stowarzyszenia Sołtysów Gminy Pruszcz Gdański.
2.    Zapytania i wnioski sołeckie

XII.    Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:

1.    ustalenia szczegółowych zasady ponoszenia odpłatności
za pobyt w ośrodkach wsparcia, mieszkaniach chronionych, schroniskach dla osób bezdomnych i schroniskach dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi przez mieszkańców Gminy Pruszcz Gdański
(ref. E. Drzazga – Zastępca Kierownika GOPS, opinia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia i Opieki Społecznej, dyskusja, głosowanie),

2.     trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowe warunki jego funkcjonowania
(ref. E. Drzazga – Zastępca Kierownika GOPS, opinia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia i Opieki Społecznej, dyskusja, głosowanie),

3.    zmiany uchwały budżetowej na rok 2019
(ref. M. Lica – Skarbnik Gminy; opinia Komisji Działalności Gospodarczej, Rozwoju Gminy i Budżetu, dyskusja, głosowanie),

4.    zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pruszcz Gdański
(ref.  M. Lica – Skarbnik Gminy; opinia Komisji Działalności Gospodarczej, Rozwoju Gminy  i Budżetu, dyskusja, głosowanie),

5.    wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień od tego podatku na terenie Gminy Pruszcz Gdański
(ref.  M. Lica – Skarbnik Gminy; opinia Komisji Działalności Gospodarczej, Rozwoju Gminy  i Budżetu, dyskusja, głosowanie),

6.    obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego na rok 2020
(ref.  M. Lica – Skarbnik Gminy; opinia Komisji Działalności Gospodarczej, Rozwoju Gminy  i Budżetu, dyskusja, głosowanie),

7.    w sprawie utworzenia jednostki budżetowej pod nazwą Ośrodek Sportu i Rekreacji Gminy Pruszcz Gdański oraz nadania statutu
( ref. M. Kołodziejczak – Wójt Gminy; opinia Komisji stałych, dyskusja, głosowanie),

8.    zmieniająca uchwałę nr XLIV/19/2014 Rady Gminy Pruszcz Gdański z dnia 28 lutego 2014 r. w sprawie połączenia samorządowych instytucji kultury – Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji Gminy Pruszcz Gdański z siedzibą w Cieplewie oraz Biblioteki Publicznej Gminy Pruszcz Gdański z siedzibą w Cieplewie i utworzenia Ośrodka Kultury, Sportu i Biblioteki Publicznej Gminy Pruszcz Gdański
( ref. G. Cwaliński  – Dyrektor Ośrodka Kultury, Sportu i Biblioteki Publicznej Gminy Pruszcz Gdański; opinia Komisji stałych, dyskusja, głosowanie),

9.    przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy Pruszcz Gdański na rok 2020 z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określonymi
w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
(ref. B. Gałecka – pracownik merytoryczny; opinia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia i Opieki Społecznej, dyskusja, głosowanie),


10.    zawarcia porozumienia międzygminnego pomiędzy Gminą Pruszcz Gdański a Gminą Kolbudy o przejęcie przez Gminę Pruszcz Gdański wykonywania zadań publicznych w zakresie zbiorowego transportu lokalnego
(ref.  M. Kołodziejczak – Wójt Gminy; opinia Komisji Działalności Gospodarczej, Rozwoju Gminy  i Budżetu, dyskusja, głosowanie),

11.    upamiętnienia w formie tablicy pamiątkowej 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości
(ref. A. Pałaszewska – Zastępca Kierownika Ref. Inwestycji i Remontów; opinia Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej, dyskusja, głosowanie),

12.    wyrażenia zgody na zbycie przez Gminę Pruszcz Gdański udziałów w „EKSPLOATATOR” Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Rotmance oraz w sprawie wyrażenia zgody na zmianę Aktu zawiązania spółki z ograniczoną odpowiedzialnością „EKSPLOATATOR”
(ref.  M. Kołodziejczak – Wójt Gminy, opinia Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej oraz opinia Komisji Działalności Gospodarczej, Rozwoju Gminy i Budżetu, dyskusja, głosowanie),

13.    zasad udzielania dotacji celowych z budżetu Gminy Pruszcz Gdański na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej
(ref. K. Kwiatek - Kierownik Ref. Gospodarki Komunalnej, opinia Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej oraz opinia Komisji Działalności Gospodarczej, Rozwoju Gminy i Budżetu, dyskusja, głosowanie),

14.    zatwierdzenia „Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Pruszcz Gdański na lata 2019-2024”
(ref. K. Kwiatek - Kierownik Ref. Gospodarki Komunalnej, opinia Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej, dyskusja, głosowanie),

15.    uchylenia uchwały IV/12/2019 Rady Gminy Pruszcz Gdański z dnia 31 stycznia 2019 roku w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę działki nr 469 obręb Łęgowo, stanowiącej własność Gminy Pruszcz Gdański
(ref. M. Bielińska - Kierownik Ref. Gospodarki Przestrzennej i Rozwoju Gminy; opinia Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej, dyskusja, głosowanie),

16.    nabycia działki 32/2 obręb Wiślina na własność Gminy Pruszcz Gdański
(ref. M. Bielińska - Kierownik Ref. Gospodarki Przestrzennej i Rozwoju Gminy; opinia Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej, dyskusja, głosowanie).

XIII.    Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.

XIV.    Odpowiedzi na ustne pytania skierowane do Wójta.

XV.    Informacja Wójta Gminy o oświadczeniach majątkowych za rok 2018 złożonych przez kierowników jednostek organizacyjnych, osoby wydające decyzje administracyjne oraz osoby zarządzające gminną osobą prawną (z uwagi na brak informacji właściwych Urzędów Skarbowych, informacja zostanie złożona najpóźniej w dniu sesji).

XVI.    Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o oświadczeniach majątkowych za rok 2018 złożonych przez radnych.

XVII.     Informacja o oświadczeniach majątkowych za rok 2018 złożonych przez Przewodniczącego Rady Gminy i Wójta Gminy (z uwagi na brak informacji właściwego Urzędu Skarbowego, informacja zostanie złożona najpóźniej w dniu sesji).

XVIII.    Wolne wnioski radnych.

 

sesja

XIX.    Zakończenie sesji Rady Gminy

Drukuj

Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce. Czytaj więcej ....

Akceptuję cookies z tej witryny