Pruszcz Gdański kontakt
kontakt
Pruszcz Gdański mapa
mapa
Pruszcz Gdański transport
transport
Link do platformy ePUAP
 
ePUAP
Pruszcz Gdański Biuletyn Informacji Publicznej
BIP
Platforma zakupowa

Bezpłatnie usuń szkodliwy azbest


W minionym roku wywieziono i zutylizowano ponad 91 ton niebezpiecznych odpadów zawierających azbest z 25 nieruchomości położonych na terenie gminy. Tym samym poprawił się stan czystości powietrza oraz estetyka wsi, a także zmalało ryzyko narażenia ludzi na szkodliwe działanie włókien azbestowych.

W związku z realizacją” Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest” przez gminę Pruszcz Gdański, mieszkańcy nie ponosili kosztów transportu i utylizacji wyrobów zawierających azbest. Koszt realizacji zadania wyniósł 32 tys. zł.

- Akcja usuwania azbestu z terenu naszej gminy kontynuowana jest corocznie, w związku z tym zachęcamy wszystkich mieszkańców, posiadających na swoich nieruchomościach odpady niebezpieczne zawierające azbest, do składania wniosków o kwalifikację do udziału w Programie usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest – mówi Wioleta Wrona, inspektor ds. ochrony środowiska w Urzędzie Gminy Pruszcz Gdański. -
W 2020 r. planowane jest przeprowadzenie inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest znajdujących się na terenie naszej gminy. Inwentaryzacja ta pozwoli określić ile jeszcze wyrobów zawierających azbest pozostało do usunięcia i jakie podjąć działania, aby przyspieszyć oczyszczenie gminy z azbestu. Wszystkie wyroby zawierające azbest muszą być usunięte do 2032 r.

Nie czekajmy jednak zbyt długo!

- Niektóre spośród wykorzystywanych wyrobów azbestowych są źródłem emisji włókien azbestowych do środowiska, co stanowi poważne zagrożenie dla zdrowia – kontynuuje W. Wrona. - Stopniowa degradacja materiałów azbestowych powoduje uwalnianie szkodliwych włókien do powietrza. Ich wdychanie i kumulowanie się w płucach może powodować poważne choroby układu oddechowego. Okres oddziaływania włókien azbestowych, a także rozwoju samych chorób jest długi, dlatego często lekceważymy ten związek i uznajemy, że skoro azbest do tej pory nie zaszkodził, to nie szkodzi. Takie myślenie to błąd, tym bardziej, że azbest choć trwały, to nie jest całkowicie odporny np. na działanie czynników atmosferycznych. Pokrycia i elewacje z eternitu kruszą się z czasem i w powietrzu pojawia się coraz więcej niebezpiecznych włókien. Pamiętajmy, że azbest staje się wyjątkowo niebezpieczny podczas usuwania go z dachu, zwłaszcza w trakcie przełamywania lub cięcia płyt eternitu. Dlatego nie podejmujmy się usuwać go na własną rękę. Demontaż i utylizację zlećmy odpowiedniej firmie posiadającej stosowne uprawnienia, zatrudniającej przeszkolonych pracowników oraz dysponującej odpowiednim sprzętem do pracy z azbestem. Odpowiednio zabezpieczony azbest powinien być wywieziony na specjalne składowisko odpadów niebezpiecznych, a że tam trafił – musimy uzyskać potwierdzenie na piśmie tzw. Kartę przekazania odpadu z potwierdzeniem przyjęcia odpadów.

 

azbestdach

         

Drukuj

Sport i Rekreacja w Gminie Pruszcz Gdański

sport folder

Gmina przyjazna oświacie

gmina przyjazna oswiacie

Gmina przyjazna mieszkańcom

Gmina przyjazna mieszkancom

Gmina logistycznie idealna

gmina logistycznie idealna

10 lat funduszy europejskich

10 lat funduszy europejskich

Niezbędnik Seniora

niezbednik seniora

test


OGÓLNA KLAUZULA INFORMACYJNA


Zgodnie z art. 13 oraz art. 14 ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE. z 2016 r., L 119, poz. 1) informuję, iż:

 1. Administratorem Danych Osobowych jest Urząd Gminy Pruszcz Gdański, 83-000 Pruszcz Gdański ul. Wojska Polskiego 30, którego kierownikiem jest Wójt Gminy Pruszcz Gdański;
 2. Administrator Danych Osobowych powołał Inspektora Ochrony Danych, który w jego imieniu nadzoruje sferę przetwarzania danych osobowych. 
  Z Inspektorem Ochrony Danych można kontaktować się pod adresem e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 3. Dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji zadań własnych gminy, zadań zleconych oraz zawartych umów i porozumień;
 4. Odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz w celu realizacji zadań, o których mowa w pkt. 3;
 5. Pozyskane dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu dla jakiego zostały zebrane oraz zgodnie z zasadami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych ;
 6. Osoba, której dane osobowe są przetwarzane przez Urząd Gminy Pruszcz Gdański posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
 7. Osoba, której dane osobowe są przetwarzane przez Urząd Gminy Pruszcz Gdański ma prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna, że przetwarzanie dotyczących jej danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
 8. Organem właściwym dla ww. skargi jest Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2 00-193 Warszawa;
 9. W zależności od sfery, w której przetwarzane są dane osobowe w Urzędzie Gminy Pruszcz Gdański, podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym (obowiązek podania danych osobowych) lub umownym (na podstawie zgody wyrażonej przez osobę, której dane będą przetwarzane). W szczególnych przypadkach ich podanie jest warunkiem zawarcia umowy. O szczegółach podstawy gromadzenia danych osobowych i ewentualnym obowiązku lub dobrowolności ich podania oraz potencjalnych konsekwencjach niepodania danych, informacje udzielane będą przez merytorycznych pracowników Urzędu Gminy Pruszcz Gdański.


Administrator Danych Osobowych
Magdalena Kołodziejczak
Wójt Gminy Pruszcz Gdański

 

Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce. Czytaj więcej ....

Akceptuję cookies z tej witryny