Pruszcz Gdański kontakt
kontakt
Pruszcz Gdański mapa
mapa
Pruszcz Gdański transport
transport
Link do platformy ePUAP
 
ePUAP
Pruszcz Gdański Biuletyn Informacji Publicznej
BIP
Platforma zakupowa

Fundusz sołecki 2020

Informacja o wysokości przypadających danemu sołectwu środków w roku 2020

Wzór wniosku o przyznanie sołectwu środków z funduszu sołeckiego w 2020 roku

 

FUNDUSZ SOŁECKI KROK PO KROKU

 1.  Co to jest fundusz sołecki?
  Fundusz sołecki to pula środków gminy zarezerwowana dla sołectw w jej budżecie. Konkretne sołectwa mają prawo do wskazania, na co należy wydatkować kwoty przypadające im z tej puli. Są to więc środki w budżecie gminy, tyle że wydzielone z przeznaczeniem wyłącznie dla sołectw, które się w niej znajdują. To powoduje, że fundusz sołecki musi podlegać takim samym rygorom, określonym w ustawie o finansach publicznych, jakim podlegają zwyczajne środki w budżecie gminy. Bo to też są środki publiczne. Trzeba więc przy ich wydatkowaniu kierować się zasadą oszczędności, gospodarności i celowości. Ich uruchomienie i wydatkowanie musi się przy tym odbywać według wymogów formalnych zawartych w ustawie z dnia 21 lutego 2014 r. o funduszu sołeckim (Dz. U. poz. 301 z późn. zm.), tak, aby sołectwo i gmina mogły uzyskać korzyści, które daje funkcjonowanie u nich funduszu. Przedsięwzięcia wskazane przez mieszkańców konkretnego sołectwa do sfinansowania z funduszu nie mogą być jednak dowolne. Muszą odpowiadać warunkom i wymogom formalnym, które zostały określone w ustawie o funduszu sołeckim  i w art. 7 ustawy o samorządzie gminnym .Ustawa o funduszu sołeckim daje możliwość realizacji wspólnych przedsięwzięć przez kilka sołectw. W takim przypadku każde sołectwo uchwala oddzielnie wniosek, który dotyczy wspólnego przedsięwzięcia np.: mieszkańcy 2 sołectw korzystają z 1 placu zabaw ulokowanego na terenie jednego z nich – sołectwo A będzie mogło sfinansować np.: zakup nowego wyposażenia placu, a sołectwo B np.: ogrodzenie.
 2. Co trzeba zrobić, aby korzystać z funduszu sołeckiego?
  Aby fundusz sołecki faktycznie został zrealizowany w konkretnym sołectwie, powinny być podjęte następujące działania:
  1. Wniosek musi być uchwalony przez prawomocne zebranie wiejskie.
  2. może być uchwalony wyłącznie z inicjatywy: sołtysa, rady sołeckiej albo minimum 15 pełnoletnich mieszkańców sołectwa.
  3. musi wskazywać konkretne przedsięwzięcia, a nie dotację dla instytucji albo organizacji pozarządowej .
  4. oprócz wskazania przedsięwzięć do realizacji musi zawierać szacunek ich kosztów i uzasadnienie.
  5. musi być przekazany Wójtowi Gminy w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 września roku poprzedzającego rok budżetowy.
  6. przedsięwzięcia wskazane do realizacji przez zebranie wiejskie we Wniosku muszą być zadaniami własnymi gminy, służyć poprawie warunków życia mieszkańców i być zgodne z Programem Rozwoju Gminy Pruszcz Gdański do roku 2020+ przyjętym przez Radę Gminy Pruszcz Gdański uchwałą Nr XL/25/2018 z dnia 26 marca 2018 r.
  7. szacunek kosztów musi się mieścić w kwocie przypadającej sołectwu z puli funduszu sołeckiego

Poniżej przedstawiamy „krok po kroku” schemat wyodrębniania i realizacji funduszu sołeckiego w Gminie.

Krok 1:
Przyjęcie przez Radę Gminy Pruszcz Gdański uchwały o wyodrębnieniu funduszu sołeckiego
Rada Gminy Pruszcz Gdański wyraziła zgodę na wyodrębnienie w budżecie gminy Pruszcz Gdański środków stanowiących fundusz sołecki w uchwale Nr XXXIX/13/2018 Rady Gminy Pruszcz Gdański z dnia 16 lutego 2018 r.
Krok 2:
Przekazanie przez Wójta Gminy Pruszcz Gdański wszystkim sołtysom w Gminie informacji, o wysokości środków jakie będą przysługiwały sołectwom w następnym roku budżetowym.
Powyższa informacja jest przekazywana przez Wójta w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 lipca roku poprzedzającego rok, w którym przedsięwzięcia z funduszu mają być wykonane oraz publikowana na stronach Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Pruszcz Gdański.
Wysokość kwoty dla konkretnego sołectwa jest obliczana na podstawie tak zwanej kwoty bazowej i liczby mieszkańców sołectwa. Zależy ona od liczby mieszkańców sołectwa i dochodów gminy w przeliczeniu na jednego mieszkańca (ale tylko od dochodów bieżących, to znaczy bez dochodów majątkowych).
Informacja o konkretnej kwocie dla każdego sołectwa powinna być punktem wyjścia do rozważań liderów sołectwa, czy pieniędzy z tego źródła wystarczy na przedsięwzięcie, czyli czy fundusz pokryje wszystkie koszty. Bo być może konieczny będzie jeszcze udział mieszkańców albo ich wkład rzeczowy, na przykład nieodpłatny transport materiałów budowlanych lub darmowa robocizna.
Krok 3:
Zwołanie zebrania wiejskiego i poinformowanie o nim mieszkańców
Sołtys wiedząc jaką kwotę sołectwo ma do dyspozycji powinien zwołać zebranie wiejskie, podczas którego mieszkańcy zdecydują na co wydać pieniądze z funduszu sołeckiego.
Osoba, która zgodnie ze statutem sołectwa ma kompetencje do przewodniczenia zebraniu wiejskiemu – najczęściej jest to Sołtys – powinna wcześniej przygotować porzadek zebrania i jego reguły oraz przeprowadzić je sprawnie, aby zakończyło się ono podjęciem uchwały o przyjęciu konkretnego Wniosku.
Krok 4:
Zebranie wiejskie
Zebranie wiejskie decyduje o przeznaczeniu środków zarezerwowanych dla sołectwa. O tym kto może wziąć w nim udział i jakie inne warunki muszą być zapewnione, aby decyzje były ważne stanowi statut sołectwa. A zatem to zebranie wiejskie podejmuje decyzję o przeznaczeniu środków, a Sołtys jest organem wykonawczym, który w imieniu sołectwa składa wniosek do budżetu.
Uchwalenie Wniosku z inicjatywy sołtysa, Rady sołeckiej bądź minimum 15 pełnoletnich mieszkańców oznacza, że zebranie wiejskie może podjąć głosowanie tylko nad propozycją przedsięwzięć zgłoszonych formalnie przez sołtysa, radę sołecką albo minimum 15 pełno-letnich mieszkańców sołectwa. Nieważny będzie wniosek zgłoszony na przykład przez byłego sołtysa albo przez jednego członka Rady sołeckiej lub na przykład jednego, dwóch czy czternastu mieszkańców. Musi to być propozycja podpisana przez minimum 15 pełnoletnich mieszkańców albo ta, która uzyska poparcie co najmniej 15 pełnoletnich mieszkańców w głosowaniu na zebraniu wiejskim przed podjęciem formalnej uchwały o uchwaleniu Wniosku. (Trzeba w takiej sytuacji zaznaczyć to w protokole z zebrania).
Uwaga!
Przed uchwaleniem Wniosku warto skonsultować się z pracownikami Urzędu Gminy w zakresie formalnego przygotowania Wniosku, jak również jeśli chodzi o oszacowanie kosztów przedsięwzięcia – pozwoli to zapewnić zgodność realizacji przedsięwzięcia z przepisami prawa, a jednocześnie pozwoli obu stronom uniknąć nieścisłości i późniejszych problemów.
Krok 5:
Przedłożenie Wniosku sołectwa do Wójta
Wniosek należy bezwzględnie złożyć Wójtowi najpóźniej do dnia 30 września roku poprzedzającego rok budżetowy. Złożony później nie będzie ważny. Termin ten jest ustawowo nieprzekraczalny. Złożenie Wniosku choćby o dzień później jest równoznaczne z utraceniem przez sołectwo kwoty przysługującej mu na przyszły rok z puli funduszu.
Do Wniosku należy załączyć:

 1. Informacje dodatkowe dotyczące spełniania przez wnioskowane przedsięwzięcie - wymagań formalno – prawnych
 2. Zawiadomienie o zwołaniu zebrania wiejskiego
 3. Protokół zebrania wiejskiego
 4. Listę obecności z zebrania wiejskiego
 5. Uchwałę zebrania wiejskiego w sprawie  uchwalenia Wniosku o przyznanie środków z funduszu sołeckiego
 6. Inne dokumenty, np.: deklarację mieszkańców z podaniem imion i nazwisk oraz podpisami o wykonaniu nieodpłatnym prac porządkowych, itd.

Następnie, licząc od daty otrzymania Wniosku złożonego przez sołectwo, Wójt ma siedem dni na jego odrzucenie, gdyby wniosek nie spełniał choćby jednego z warunków albo formalnych wymogów ustawowych, jednocześnie informując o tym sołtysa.
Sołtys może w terminie 7 dni od dnia otrzymania informacji, o której mowa powyżej, podtrzymać wniosek niespełniający warunków albo formalnych wymogów ustawowych, kierując go do Rady Gminy za pośrednictwem Wójta
Ustawa o funduszu sołeckim daje sołectwu możliwość poprawienia wadliwego Wniosku, ale złożonego w nieprzekraczalnym terminie, czyli do dnia 30 września. Na podstawie przepisu art. 5 ust. 7 i 8 ustawy o funduszu sołeckim ponowny wniosek musi być uchwalony i złożony Radzie Gminy za pośrednictwem Wójta w terminie zaledwie siedmiu dni od odrzucenia pierwszego Wniosku.
To bardzo mało czasu i trzeba ogromnej mobilizacji ze strony sołectwa, aby zdążyć, z uwagi na to, że trzeba powtórzyć całą procedurę jak przy „zwyczajnym” Wniosku, a więc ogłosić w statutowym terminie zebranie, które musi być prawomocne i musi podjąć uchwałę o przyjęciu przedsięwzięcia, którego koszt zmieści się w pierwotnej kwocie przysługującej sołectwu i które musi być zadaniem własnym gminy.
Dlatego warto włożyć wysiłek w należyte przygotowanie zebrania wiejskiego i prawidłowego Wniosku za pierwszym razem, aby uniknąć niepotrzebnych błędów i przykrych niespodzianek.
W przypadku podtrzymania Wniosku przez sołtysa, Rada Gminy rozpatruje ten wniosek w terminie 30 dni od dnia jego otrzymania,
W przypadku ponownie uchwalonego wniosku, Rada Gminy rozpatruje ten wniosek w terminie 30 dni od dnia jego otrzymania,
Uchwalając budżet, Rada Gminy odrzuca wniosek sołectwa, w przypadku gdy zamierzone przedsięwzięcia nie spełniają warunków albo formalnych wymogów ustawowych.
Krok 6:
Uchwalony wniosek, który spełnił wymagania, musi zostać wprowadzony do budżetu. Budżet uchwala Rada w kolejnych miesiącach.
Rada Gminy podejmuje uchwałę o włączeniu przedsięwzięć finansowanych ze środków funduszu sołeckiego do budżetu gminy w oparciu o wymienione już wcześniej kryteria:
* wnioskowane przedsięwzięcia mieszczą się w katalogu zadań własnych gminy,
* są zgodne ze strategią rozwoju,
* służą poprawie warunków życia mieszkańców
Krok 7:
Realizacja zadań z funduszu sołeckiego przyjętych w budżecie gminy
Zadania ze środków funduszu sołeckiego realizowane są zgodnie z opisem we Wniosku. Fundusz sołecki jest częścią budżetu gminy, za którego wykonanie odpowiedzialny jest Wójt Gminy.

ZADANIA WŁASNE GMINY
art. 7. Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506).

1. Zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty należy do zadań własnych gminy. W szczególności zadania własne obejmują sprawy:
1) ładu przestrzennego, gospodarki nieruchomościami, ochrony środowiska i przyrody oraz gospodarki wodnej;
2) gminnych dróg, ulic, mostów, placów oraz organizacji ruchu drogowego;
3) wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych, utrzymania czystości i porządku oraz urządzeń sanitarnych, wysypisk i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, zaopatrzenia w energię elektryczną i cieplną oraz gaz;
3a) działalności w zakresie telekomunikacji;
4) lokalnego transportu zbiorowego;
5) ochrony zdrowia;
6) pomocy społecznej, w tym ośrodków i zakładów opiekuńczych;
6a) wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej;
7) gminnego budownictwa mieszkaniowego;
8) edukacji publicznej;
9) kultury, w tym bibliotek gminnych i innych instytucji kultury oraz ochrony zabytków i opieki nad zabytkami;
10) kultury fizycznej i turystyki, w tym terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych;
11) targowisk i hal targowych;
12) zieleni gminnej i zadrzewień;
13) cmentarzy gminnych;
14) porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli oraz ochrony przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej, w tym wyposażenia i utrzymania gminnego magazynu przeciwpowodziowego;
15) utrzymania gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych;
16) polityki prorodzinnej, w tym zapewnienia kobietom w ciąży opieki socjalnej, medycznej i prawnej;
17) wspierania i upowszechniania idei samorządowej, w tym tworzenia warunków do działania i rozwoju jednostek pomocniczych i wdrażania programów pobudzania aktywności obywatelskiej;
18) promocji gminy;
19) współpracy i działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego,
20) współpracy ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw.

Uwaga!

Zgodnie z tym katalogiem zadaniem własnym gminy, które może być finansowane ze środków funduszu są inwestycje w obrębie wsi, t.j., np.: remont drogi gminnej (układanie, wymiana płyt), zakup wyposażenia do świetlic wiejskich, budowa placu zabaw dla dzieci.
Z funduszu sołeckiego pod pewnymi warunkami można finansować przedsięwzięcia z zakresu kultury, kultury fizycznej t.j.: organizacja imprez okolicznościowych i kulturalnych.
Poza tym zakładanie, remonty i naprawa oświetlenia ulicznego w sołectwie, remont lub wymiana wiaty przystankowej, sadzenie drzew lub krzewów, urządzanie i utrzymanie terenów zieleni wiejskiej.
Można przeznaczać środki funduszu na ochronę przeciwpożarową, bo jest to zadanie własne gminy wymienione w art. 7 ust. 1 pkt 14 ustawy. Zadania gminy z zakresu ochrony przeciwpożarowej są wymienione w art. 32 ust. 2 i 3 ustawy o ochronie przeciwpożarowej.  

Jak oszacować koszty przedsięwzięcia?
Szacując koszty zadań należy na wstępie ustalić ceny rynkowe usług i materiałów potrzebnych do ich realizacji. Ceny można ustalić na podstawie cen w lokalnych sklepach i hurtowniach. Koszty usług podają wykonawcy na różnego rodzaju portalach internetowych. Jeżeli na lokalnym rynku działają rzemieślnicy, warto zorientować się, jaką cenę proponują za daną usługę.
Istotnym celem szacowania kosztów zawartych we Wniosku jest przedstawienie zebraniu wiejskiemu możliwości sfinansowania danego zakresu robót ze środków funduszu sołeckiego. Nie może być tak, że mieszkańcy uchwalą wniosek, w którym wskażą do wykonania w kolejnym roku budżetowym budowę chodnika o długości 1000 mb, gdzie w rzeczywistości wyodrębniona na dane sołectwo kwota funduszu pokryje jedynie 20% tego zadania.
Wykonanie robót lub innego rodzaju przedsięwzięć w szerszym zakresie niż wynika to z kwoty przypadającego funduszu jest możliwe w przypadku współfinansowania zadań z innych środków.
Dodatkowo w Urzędzie Gminy należy się upewnić, czy na drodze wzdłuż, której planujemy wykonać chodnik nie są planowane w najbliższej przyszłości poważniejsze remonty lub przebudowy. Jeżeli gmina będzie miała tego rodzaju zamierzenia, to Rada Gminy może odrzucić Wniosek, ponieważ będzie on niezgodny z ogólnie pojęta strategią.

Poniżej linki do stron o funduszach:
www.funduszesoleckie.pl
http://www.instytutobywatelski.pl/wp-content/uploads/2016/08/Fundusz-Solecki- Poradnik.pdf

Drukuj

Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce. Czytaj więcej ....

Akceptuję cookies z tej witryny