Pruszcz Gdański kontakt
kontakt
Pruszcz Gdański mapa
mapa
Pruszcz Gdański transport
transport
Link do platformy ePUAP
 
ePUAP
Pruszcz Gdański Biuletyn Informacji Publicznej
BIP
Platforma zakupowa

MIEJSCA POSTOJOWE WZDŁUŻ ULICY DĘBOWEJ I PIŁSUDSKIEGO W ROTMNANCE

Gmina Pruszcz Gdański zaprasza do składania ofert cenowych na wykonanie
MIEJSC POSTOJOWYCH WZDŁUŻ ULICY DĘBOWEJ I PIŁSUDSKIEGO W ROTMNANCE

 1. I.Zamawiający:

Gmina Pruszcz Gdański

ul. Wojska Polskiego 30, 83-000 Pruszcz Gdański

 1. II.Przedmiot zamówienia:
 2. Przedmiotem zamówienia jest budowa miejsc postojowych wzdłuż ulicy Dębowej i Piłsudskiego w Rotmance
 3. Szczegółowe określenie przedmiotu zamówienia zostało opisane w załączniku nr 1 do zapytania ofertowego.
 4. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca zawarł z Zamawiającym umowę na warunkach określonych w projekcie umowy, który stanowi załącznik nr 3 do zapytania ofertowego.
 5. III.Termin realizacji zamówienia: w terminie 30 dni od dnia podpisania umowy .
 6. IV.Kryteria wyboru oferty:

Przy ocenie oferty będą brane pod uwagę następujące kryteria:

Cena – 100%

 1. V.Gwarancja i rękojmia:

Wykonawca udziela na prawidłowo wykonany przedmiot umowy nie mniej niż 36-miesięcznej rękojmi za wady i 36-miesięcznej gwarancji jakości, licząc od dnia odbioru przedmiotu umowy, bez zastrzeżeń.

 1. VI.Sposób przygotowania oferty:
 2. Ofertę cenową należy złożyć na druku oferty, który stanowi załącznik nr 2 do zapytania ofertowego.
 3. Do oceny ofert Zamawiający weźmie pod uwagę wartości brutto całego przedmiotu zamówienia.
 4. VII.Badanie ofert:

W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

Zamawiający w celu ustalenia, czy oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, może zwrócić się do Wykonawcy o udzielenie wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny.

Oferta zostanie odrzucona jeśli:

Jej treść nie odpowiada treści i wymogom formalnym określonym w niniejszym zapytaniu ofertowym

Wykonawca wezwany przez Zamawiającego nie udzieli wyjaśnień lub udzieli niewystarczających wyjaśnień.

 1. VIII.Miejsce i termin złożenia oferty:
 2. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, w Sekretariacie Urzędu Gminy Pruszcz Gdański ul. Wojska Polskiego 30 (pokój nr 30) w zaklejonej kopercie wraz z oznaczeniem: „OFERTA NA BUDOWĘ MIEJSC POSTOJOWYCH W ROTMANCE”
 3. Termin składania ofert - 18.07.2016r. do godz. 12:00.
 4. Oferty złożone po wyznaczonym terminie zostaną zwrócone bez ich otwierania.
 5. IX.Informacje dodatkowe:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do podjęcia negocjacji w zakresie oferowanej ceny z Wykonawcą, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, w przypadku gdy cena podana przez Wykonawcę przekracza wysokość środków przewidzianych w budżecie Zamawiającego.

Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi telefonicznie lub pisemnie wszystkich Wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia.

W przypadku wybrania oferty najkorzystniejszej, wybrany Wykonawca zostanie poinformowany odrębnym pismem lub telefonicznie o terminie przeprowadzenia negocjacji lub podpisania umowy.

Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana uchyla się od zawarcia umowy, Zamawiający może wybrać kolejną ofertę najkorzystniejszą spośród złożonych ofert, bez przeprowadzenia ich ponownej oceny.

Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia na każdym etapie jego przeprowadzania bez podania przyczyny.

Do prowadzonego postępowania nie przysługują Wykonawcom środki ochrony prawnej określone w przepisach ustawy Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2013r., poz. 907 z późn. zm.).

 1. X.Osoba uprawniona do kontaktów:

Czajkowski Paweł tel. 58 692-94-37

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

zal_nr_1
zal_nr_2
zal_nr_3
projekt
przedmiar

wyniki_postępowania

Drukuj

Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce. Czytaj więcej ....

Akceptuję cookies z tej witryny