Pruszcz Gdański kontakt
kontakt
Pruszcz Gdański mapa
mapa
Pruszcz Gdański transport
transport
Link do platformy ePUAP
 
ePUAP
Pruszcz Gdański Biuletyn Informacji Publicznej
BIP
Platforma zakupowa

Dokumentacja projektowo-kosztorysowa dla budowy placów rekreacji w Łęgowie przy ul. Spacerowej dz. nr 462 i 461 i w Żuławce przy ul. Myśliwskiej dz. nr 12

Gmina Pruszcz Gdański zaprasza do składania ofert cenowych na wykonanie

„Dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla budowy placów rekreacji w Łęgowie przy ul. Spacerowej dz. nr 462 i 461 i w Żuławce przy ul. Myśliwskiej dz. nr 12 ”

 1. Zamawiający:

Gmina Pruszcz Gdański

ul. Wojska Polskiego 30, 83-000 Pruszcz Gdański

 1. Przedmiot zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla :

 1. budowy placu rekreacji w Łęgowie przy ul. Spacerowej dz. nr 462 i 461 wraz z uzyskaniem decyzji pozwolenia na budowę,
 2. budowy placu rekreacji w Żuławce przy ul. Myśliwskiej dz. nr 12, w Gminie Pruszcz Gdański.

2. Opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 2 wraz ze szczegółowym zakresem opracowania oddzielnie dla każdej dokumentacji, który będzie odpowiednio załącznikiem do umowy.

3. Mapki sytuacyjne z zakresem opracowania stanowią załącznik nr 3

4. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca zawarł z Zamawiającym dwie umowy „WZÓR N1 I NR 2” na każdy plac oddzielnie wraz ze szczegółowym zakresem opracowania jako załącznikiem do umowy, na warunkach określonych w projektach umowy, które stanowią załącznik nr 4 do zapytania ofertowego.

III. Termin realizacji zamówienia:

a) do 15 grudnia 2016r ,   b) do 30 października 2016

IV. Kryteria wyboru oferty:

Przy ocenie oferty będą brane pod uwagę następujące kryteria:

Cena – 100%

V. Sposób przygotowania oferty:

 1. Ofertę cenową należy złożyć na druku oferty, który stanowi załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.
 2. Do oferty dołączyć : potwierdzone za zgodność kopie uprawnień budowlanych architektonicznych projektanta oraz kopie zaświadczenia o przynależności do Izby Inżynierów Budownictwa
 3. Do oceny ofert Zamawiający weźmie pod uwagę wartości brutto całego przedmiotu zamówienia.

VI. Miejsce i termin złożenia oferty:

 1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, w Sekretariacie Urzędu Gminy Pruszcz Gdański ul. Wojska Polskiego 30 (pokój nr 30) w zaklejonej kopercie wraz z oznaczeniem: „OFERTA NA DOKUMENTACJĘ PROJEKTOWĄ PLACÓW REKREACJI”
 2. Termin składania ofert – 26 .07.2016r do godz. 12:00
 3. Oferty złożone po wyznaczonym terminie zostaną zwrócone bez ich otwierania.

VII. Informacje dodatkowe:

 1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do podjęcia negocjacji w zakresie oferowanej ceny z Wykonawcą, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, w przypadku gdy cena podana przez Wykonawcę przekracza wysokość środków przewidzianych w budżecie Zamawiającego.
 2. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający ogłosi wynik wyboru najkorzystniejszej oferty na stronie internetowej Zamawiającego – – zakładka - zamówienia do 30 tyś euro.
 3. W przypadku wybrania oferty najkorzystniejszej, wybrany Wykonawca zostanie poinformowany odrębnym pismem lub telefonicznie o terminie przeprowadzenia negocjacji lub podpisania umowy.
 4. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana uchyla się od zawarcia umowy, Zamawiający może wybrać kolejną ofertę najkorzystniejszą spośród złożonych ofert, bez przeprowadzenia ich ponownej oceny.
 5. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia na każdym etapie jego przeprowadzania bez podania przyczyny.
 6. Do prowadzonego postępowania nie przysługują Wykonawcom środki ochrony prawnej określone w przepisach ustawy Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2013r., poz. 907 z późn. zm.).

VIII. Osoba uprawniona do kontaktów:

Anna Warakomska   tel. 58 692 94 37

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

zal_nr_1_formularz_oferty
zal_nr_2_opis_przedmiotu_zamowienia
zal_nr_3_mapa_Legowo
zal_nr_4_mapa_Zulawa
zal_nr_5_projekt_umowy_wraz_szczegolowym_zakresem_opracowania_wzor_1
zal_nr_6_projekt_umowy_wraz_szczegolowym_zakresem_opracowania_wzor_2

Drukuj

Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce. Czytaj więcej ....

Akceptuję cookies z tej witryny