Pruszcz Gdański kontakt
kontakt
Pruszcz Gdański mapa
mapa
Pruszcz Gdański transport
transport
Link do platformy ePUAP
 
ePUAP
Pruszcz Gdański Biuletyn Informacji Publicznej
BIP
Platforma zakupowa

Konserwacja rowów melioracji szczegółowych na terenie Gminy Pruszcz Gdański

Konserwacja rowów melioracji szczegółowych na terenie Gminy Pruszcz Gdański

I. Nazwa i adres zamawiającego:

Gmina Pruszcz Gdański

ul. Wojska Polskiego 30

83-000 Pruszcz Gdański

II. Określenie trybu zamówienia:

Zamówienie nie podlega Prawu zamówień publicznych.

Ustawy nie stosuje się ze względu na przesłanki wyszczególnione w art. 4 pkt 8 pzp – ustawy nie stosuje się do zamówień i konkursów, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro.

III. Zakres prac obejmował będzie:

Konserwacja rowów melioracji szczegółowej w miejscowości Rokitnica (rów przy ul. Świerkowej, Bursztynowej o symbolu R-Z-16-5, R-U-7, R-U-28) o łącznej długości 1300m. Prace obejmować będą mechaniczne wykoszenie porostów skarp i dna rowu, karczowanie krzaków, drzew wraz z wywozem gałęzi oraz korzeni i utylizacją oraz odmulenie rowu i wywóz ziemi z pobocza rowów wraz z zagospodarowaniem urobku. W razie konieczności należy dokonać odmulenia przepustów.

Szczegółowy zakres i ilość określają przedmiary robót.

Zamawiający wymaga, aby Wykonawca zawarł z Zamawiającym umowę na warunkach określonych w  projekcie umowy, który stanowi załącznik nr 2 do zapytania ofertowego.

IV. Termin realizacji zamówienia: od dnia podpisania umowy do dnia 15.11.2016r.

V. Warunki udziału w zapytaniu ofertowym:

1) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy:

a) Posiadający uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

b) Posiadający odpowiednią dla wykonania zamówienia wiedzę i doświadczenie

c) Dysponujący odpowiednim dla wykonania zamówienia potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;


VI. Kryteria wyboru oferty:
Przy ocenie oferty będą brane pod uwagę następujące kryteria:
Cena – 100%

VII. Sposób przygotowania oferty:
1. Ofertę cenową należy złożyć na druku oferty, który stanowi załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.
2. Do oceny ofert Zamawiający weźmie pod uwagę wartości brutto całego przedmiotu zamówienia.
VIII. Badanie ofert:
1. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
2. Zamawiający w celu ustalenia, czy oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, może zwrócić się do Wykonawcy o udzielenie wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny.
3. Oferta zostanie odrzucona jeśli:
1) Jej treść nie odpowiada treści i wymogom formalnym określonym w niniejszym zapytaniu ofertowym
2) Wykonawca wezwany przez Zamawiającego nie udzieli wyjaśnień lub udzieli niewystarczających wyjaśnień.


IX. Miejsce i termin złożenia oferty:
1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, w Sekretariacie Urzędu Gminy Pruszcz Gdański ul. Wojska Polskiego 30 (pokój nr 30) w zaklejonej kopercie wraz z oznaczeniem: „OFERTA NA KONSERWACJĘ ROWÓW MELIORACYJNYCH”
2. Termin składania ofert - 07.09.2016r. do godz. 12:00.
3. Oferty złożone po wyznaczonym terminie zostaną zwrócone bez ich otwierania.

X. Informacje dodatkowe:
1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do podjęcia negocjacji w zakresie oferowanej ceny z Wykonawcą, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, w przypadku gdy cena podana przez Wykonawcę przekracza wysokość środków przewidzianych w budżecie Zamawiającego.
2. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi telefonicznie lub pisemnie wszystkich Wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia.
3. W przypadku wybrania oferty najkorzystniejszej, wybrany Wykonawca zostanie poinformowany odrębnym pismem lub telefonicznie o terminie przeprowadzenia negocjacji lub podpisania umowy.
4. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana uchyla się od zawarcia umowy, Zamawiający może wybrać kolejną ofertę najkorzystniejszą spośród złożonych ofert, bez przeprowadzenia ich ponownej oceny.
5. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia na każdym etapie jego przeprowadzania bez podania przyczyny.
6. Do prowadzonego postępowania nie przysługują Wykonawcom środki ochrony prawnej określone w przepisach ustawy Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2013r., poz. 907 z późn. zm.).


XI. Osoba uprawniona do kontaktów:
Marta Rolska  tel. 58 692-94-21
e-mail : Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


zal_nr_1_formularz_ofertowy
zal_nr_2_umowa_projekt
zal_nr_3_mapa_zakresu_prac
zal_nr_4_przedmiar_robot

wyniki_zapytania_ofertowego_konserwacja_rowow_melioracyjnych

Drukuj

Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce. Czytaj więcej ....

Akceptuję cookies z tej witryny