Pruszcz Gdański kontakt
kontakt
Pruszcz Gdański mapa
mapa
Pruszcz Gdański transport
transport
Link do platformy ePUAP
 
ePUAP
Pruszcz Gdański Biuletyn Informacji Publicznej
BIP
Platforma zakupowa

Wykonanie remontu chodnika przy ul. Aleja Piłsudskiego w miejscowości Rotmanka.

Gmina Pruszcz Gdański zaprasza do składania ofert cenowych na wykonanie remontu chodnika przy ul. Aleja Piłsudskiego w miejscowości Rotmanka .


I.    Zamawiający:
Gmina Pruszcz Gdański
ul. Wojska Polskiego 30, 83-000 Pruszcz Gdański

II.    Przedmiot  zamówienia:
1.    Przedmiotem zamówienia jest wykonanie chodnika polegające na poprawie nawierzchni z istniejącej
szutrowej na nawierzchnię z kostki betonowej .
Prace obejmują:
a) wykonanie koryta o głębokości 20 cm na powierzchni 75 m²,
b) wykonanie warstwy odsączające grubości 10 cm na powierzchni 75 m2 ,
c) Ułożenie obrzeży betonowych 8x30 na podsypce cementowo-piaskowej – ilość 100 mb
    (materiał inwestora),
d) Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej – ilość 75 m2 ( materiał inwestora ),
e) wykonanie prac porządkowych w otoczeniu terenu robót.
2.    Zamawiający wymaga, aby Wykonawca zawarł z Zamawiającym umowę na warunkach określonych w  projekcie umowy, który stanowi załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.
3.    Wskazane jest również aby Wykonawca przed złożeniem oferty zapoznał się z charakterystyką terenu objętego zadaniem.

III.     Termin realizacji zamówienia: od dnia podpisania umowy do dnia 30.09.2016r.

IV.     Kryteria wyboru oferty:
Przy ocenie oferty będą brane pod uwagę następujące kryteria:
Cena – 100%


V.    Gwarancja i rękojmia:
Wykonawca udziela na prawidłowo wykonany przedmiot umowy 12-miesięcznej rękojmi za wady i 12-miesięcznej gwarancji jakości, licząc od dnia odbioru przedmiotu umowy, bez zastrzeżeń.

VI.     Sposób przygotowania oferty:
1.    Ofertę cenową należy złożyć na druku oferty, który stanowi załącznik nr 2 do zapytania ofertowego.
2.    Do oceny ofert Zamawiający weźmie pod uwagę wartości brutto całego przedmiotu zamówienia.

VII.    Badanie ofert:
1.    W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
2.    Zamawiający w celu ustalenia, czy oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, może zwrócić się do Wykonawcy o udzielenie wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny.
3.    Oferta zostanie odrzucona jeśli:
1)    Jej treść nie odpowiada treści i wymogom formalnym określonym w niniejszym zapytaniu ofertowym
2)    Wykonawca wezwany przez Zamawiającego nie udzieli wyjaśnień lub udzieli niewystarczających wyjaśnień.

VIII.    Miejsce i termin złożenia oferty:
1.    Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, w Sekretariacie Urzędu Gminy Pruszcz Gdański ul. Wojska Polskiego 30 (pokój nr 30) w zaklejonej kopercie wraz z oznaczeniem: „OFERTA NA WYKONANIE CHODNIKA – ROTMANKA ul. Aleja Piłsudskiego ”
2.    Termin składania ofert - 14.09.2016 r. do godz. 9:00.
3.    Oferty złożone po wyznaczonym terminie zostaną zwrócone bez ich otwierania.

IX.     Informacje dodatkowe:
1.    Zamawiający zastrzega sobie prawo do podjęcia negocjacji w zakresie oferowanej ceny z Wykonawcą, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, w przypadku gdy cena podana przez Wykonawcę przekracza wysokość środków przewidzianych w budżecie Zamawiającego.
2.    Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi telefonicznie lub pisemnie wszystkich Wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia.
3.    W przypadku wybrania oferty najkorzystniejszej, wybrany Wykonawca zostanie poinformowany odrębnym pismem lub telefonicznie o terminie przeprowadzenia negocjacji lub podpisania umowy.
4.    Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana uchyla się od zawarcia umowy, Zamawiający może wybrać kolejną ofertę najkorzystniejszą spośród złożonych ofert, bez przeprowadzenia ich ponownej oceny.
5.    Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia na każdym etapie jego przeprowadzania bez podania przyczyny.
6.    Do prowadzonego postępowania nie przysługują Wykonawcom środki ochrony prawnej określone w przepisach ustawy Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2013r., poz. 907 z późn. zm.).

X.    Osoba uprawniona do kontaktów:
Adam Borowski  tel. 58 692-94-71
e-mail : Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

zal_nr_1_projekt_umowy
zal_nr_2_formularz_ofertowy
zal_nr_3_przedmiar_robot

 

Drukuj

Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce. Czytaj więcej ....

Akceptuję cookies z tej witryny