Pruszcz Gdański kontakt
kontakt
Pruszcz Gdański mapa
mapa
Pruszcz Gdański transport
transport
Link do platformy ePUAP
 
ePUAP
Pruszcz Gdański Biuletyn Informacji Publicznej
BIP
Platforma zakupowa

Wymiana kotłów grzewczych gazowych w pięciu lokalach w budynkach gminnych mieszkalnych w Rusocinie ul. Wiśniowa 3A i 3B

 

UWAGA - zmian terminu składania ofert

W związku pytaniami dotyczącymi wymiany kotłów grzewczych, które wpłynęły do zamawiającego w dniu dzisiejszym, Zamawiający wyznacza nowy termin złożenia ofert – 28.09.2016 godz. 12.00.

Treść pytań i udzielonych na nie odpowiedzi zostanie zamieszczony na stronie internetowej Zamawiającego najpóźniej w dniu 26.09.2016r

                                                                            Z poważaniem,

                                                                            Zastęca Wójta, Andrzej Bożyk

 

 

Gmina Pruszcz Gdański zaprasza do składania ofert cenowych na wykonanie
„Wymiana kotłów grzewczych gazowych w pięciu lokalach w budynkach gminnych mieszkalnych w Rusocinie ul. Wiśniowa 3A i 3B”
I.    Zamawiający:
Gmina Pruszcz Gdański
ul. Wojska Polskiego 30, 83-000 Pruszcz Gdański
II.    Przedmiot  zamówienia:
1.    Przedmiotem zamówienia jest  kompleksowa wymiana 5szt istniejących kotłów  grzewczych gazowych dwufunkcyjnych firmy Viessmann Vitopend 100 z wewnętrzną komorą spalania na kocioł kondensacyjny dwufunkcyjny o mocy 24kw wraz z przystosowanie istniejącego przewodu spalinowego i wykonaniem od-pływu kondensatu do istniejącej  instalacji kanalizacyjnej w  następujących lokalach gminnych :
1) Rusocin ul. Wiśniowa 3A m 5b
2) Rusocin ul. Wiśniowa 3A m 7b
3) Rusocin ul. Wiśniowa 3B m 1
4) Rusocin ul. Wiśniowa 3B m 4
5) Rusocin ul. Wiśniowa 3B m 8
2.    Szczegółowy  zakres przedmiotu zamówienia został opisany w załączniku nr 2,
3.    Usytuowanie istniejącego kotła we wszystkich lokalach jednakowe jak na  rysunku z dokumentacji
       technicznej , załącznik nr 3
4.    Zamawiający wymaga, aby Wykonawca zawarł z Zamawiającym umowę na warunkach określonych w  projekcie umowy, który stanowi załącznik nr 4 do zapytania ofertowego.

3.    Termin realizacji zamówienia: od 30 września do 12 października 2016r  
4.    Kryteria wyboru oferty:
Przy ocenie oferty będą brane pod uwagę następujące kryteria:
Cena – 100%
5.    Sposób przygotowania oferty:
1.    Ofertę cenową należy złożyć na druku oferty, który stanowi załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.
-    Do oferty dołączyć :  kopię wypisu działalności gospodarczej z CDIDG lub KRS, kopię uprawnień osoby w specjalności instalacje gazowe wraz  zaświadczeniem z  IIB, kartę katalogową zaproponowanego w ofercie kotła CO.
2.    Do oceny ofert Zamawiający weźmie pod uwagę wartości brutto całego przedmiotu zamówienia.
6.    Miejsce i termin złożenia oferty:
1.    Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, w Sekretariacie Urzędu Gminy Pruszcz Gdański ul. Wojska Polskiego 30 (pokój nr 30) w zaklejonej kopercie wraz z oznaczeniem: „OFERTA WYMIANĘ KOTŁÓW CO W RUSOCINIE”
2.    Termin składania ofert -  26.09.2016r. do godz. 12:00.
3.    Oferty złożone po wyznaczonym terminie zostaną zwrócone bez ich otwierania.
7.    Informacje dodatkowe:
1.    Zamawiający zastrzega sobie prawo do podjęcia negocjacji w zakresie oferowanej ceny z Wykonawcą, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, w przypadku gdy cena podana przez Wykonawcę przekracza wysokość środków przewidzianych w budżecie Zamawiającego lub jest taka sama jak innego oferenta.
2.    Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający ogłosi wynik wyboru najkorzystniejszej oferty na stronie internetowej Zamawiającego
 – www.pruszczgdanski.pl – zakładka - zamówienia do 30 tyś euro.
3.    W przypadku wybrania oferty najkorzystniejszej, wybrany Wykonawca zostanie poinformowany odrębnym pismem lub telefonicznie o terminie przeprowadzenia negocjacji lub podpisania umowy.
4.    Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana uchyla się od zawarcia umowy, Zamawiający może wybrać kolejną ofertę najkorzystniejszą spośród złożonych ofert, bez przeprowadzenia ich ponownej oceny.
5.    Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia na każdym etapie jego przeprowadzania bez podania przyczyny.
6.    Do prowadzonego postępowania nie przysługują Wykonawcom środki ochrony prawnej określone w przepisach ustawy Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2013r., poz. 907 z późn. zm.).

8.    Osoba uprawniona do kontaktów:
Anna Warakomska   tel. 58 692 94 37
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


zal_nr_1_formularz_oferty
zal_nr_2_opis_przedmiotu_zamowienia
zal_nr_3_rysunek_rzutu_parteru_budynku_3A_i_3B
zal_nr_4_projekt_umowy

odpowiedz_1odpowiedz_1

wynik_postepowaniawynik_postepowania

Drukuj

Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce. Czytaj więcej ....

Akceptuję cookies z tej witryny