Pruszcz Gdański kontakt
kontakt
Pruszcz Gdański mapa
mapa
Pruszcz Gdański transport
transport
Link do platformy ePUAP
 
ePUAP
Pruszcz Gdański Biuletyn Informacji Publicznej
BIP
Platforma zakupowa

dostawa płyt drogowych żelbetowych wielootworowych typu IOMB i płyt drogowych żelbetowych wielkowymiarowych

Gmina Pruszcz Gdański zaprasza do składania ofert cenowych na dostawę płyt drogowych
żelbetowych wielootworowych typu IOMB i płyt drogowych żelbetowych wielkowymiarowych .

I.    Zamawiający:
Gmina Pruszcz Gdański
ul. Wojska Polskiego 30, 83-000 Pruszcz Gdański
II.    Przedmiot  zamówienia:
1.    Przedmiotem zamówienia jest dostawa płyt drogowych żelbetowych typu IOMB  i płyt drogowych żelbetowych wielkowymiarowych.
 Cena obejmuje transport i rozładunek w miejsca wskazane poniżej :
 Straszyn ul. Tuwima – płyty drogowe wielkowymiarowe - 84 sztuk
 Straszyn ul. Leśna – płyty typu IOMB – 200 sztuk
2.    Szczegółowe określenie przedmiotu zamówienia zostało opisane w załączniku nr 1 do zapytania ofertowego.
3.    Zamawiający wymaga, aby Wykonawca zawarł z Zamawiającym umowę na warunkach określonych w  projekcie umowy, który stanowi załącznik nr 2 do zapytania ofertowego.
III.    Termin realizacji zamówienia: od dnia podpisania umowy do dnia 25.11.2016r.
IV.    Kryteria wyboru oferty:
Przy ocenie oferty będą brane pod uwagę następujące kryteria:
Cena – 100%
V.    Gwarancja i rękojmia:
Nie dotyczy
VI.    Sposób przygotowania oferty:
1.    Ofertę cenową należy złożyć na druku oferty, który stanowi załącznik nr 3 do zapytania ofertowego.
2.    Do oceny ofert Zamawiający weźmie pod uwagę wartości brutto całego przedmiotu zamówienia.
VII.    Badanie ofert:
1.W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
2.Zamawiający w celu ustalenia, czy oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu za-mówienia, może zwrócić się do Wykonawcy o udzielenie wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny.
3.Oferta zostanie odrzucona jeśli:
1) Jej treść nie odpowiada treści i wymogom formalnym określonym w niniejszym zapytaniu ofertowym
2) Wykonawca wezwany przez Zamawiającego nie udzieli wyjaśnień lub udzieli niewystarczających .
VIII.    Miejsce i termin złożenia oferty:
Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, w Sekretariacie Urzędu Gminy Pruszcz Gdański ul. Wojska Polskiego 30 (pokój nr 30) w zaklejonej kopercie wraz z oznaczeniem: „OFERTA NA DOSTAWĘ PŁYT ŻELBETOWYCH DROGOWYCH WIELKOWYMIAROWYCH I PŁYT TYPU IOMB”
1.    Termin składania ofert - 12.10.2016r. do godz. 9:00.
2.    Oferty złożone po wyznaczonym terminie zostaną zwrócone bez ich otwierania.
IX.    Informacje dodatkowe:
1.Zamawiający zastrzega sobie prawo do podjęcia negocjacji w zakresie oferowanej ceny z Wyko-nawcą, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, w przypadku gdy cena podana przez Wykonawcę przekracza wysokość środków przewidzianych w budżecie Zamawiającego.
2.Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi telefonicznie lub pisem-nie wszystkich Wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia.
3.W przypadku wybrania oferty najkorzystniejszej, wybrany Wykonawca zostanie poinformowany od-rębnym pismem lub telefonicznie o terminie przeprowadzenia negocjacji lub podpisania umowy.
4.Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana uchyla się od zawarcia umowy, Zamawiający może wybrać kolejną ofertę najkorzystniejszą spośród złożonych ofert, bez przeprowadzenia ich po-nownej oceny.
5.Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia na każ-dym etapie jego przeprowadzania bez podania przyczyny.
6.Do prowadzonego postępowania nie przysługują Wykonawcom środki ochrony prawnej określone w przepisach ustawy Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2013r., poz. 907 z późn. zm.).
X.    Osoba uprawniona do kontaktów:
Adam Borowski  tel. 58 692-94-71
e-mail : Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

zal_1_wymagania_przedmiotu_zamowienia
zal_2_umowa_umowy
zal_3_formularz_ofertowy
wynik_postepowania

Drukuj

Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce. Czytaj więcej ....

Akceptuję cookies z tej witryny