dostawa płyt drogowych żelbetowych wielootworowych typu IOMB i płyt drogowych żelbetowych wielkowymiarowych

Gmina Pruszcz Gdański zaprasza do składania ofert cenowych na dostawę płyt drogowych
żelbetowych wielootworowych typu IOMB i płyt drogowych żelbetowych wielkowymiarowych .

I.    Zamawiający:
Gmina Pruszcz Gdański
ul. Wojska Polskiego 30, 83-000 Pruszcz Gdański
II.    Przedmiot  zamówienia:
1.    Przedmiotem zamówienia jest dostawa płyt drogowych żelbetowych typu IOMB  i płyt drogowych żelbetowych wielkowymiarowych.
 Cena obejmuje transport i rozładunek w miejsca wskazane poniżej :
 Straszyn ul. Tuwima – płyty drogowe wielkowymiarowe - 84 sztuk
 Straszyn ul. Leśna – płyty typu IOMB – 200 sztuk
2.    Szczegółowe określenie przedmiotu zamówienia zostało opisane w załączniku nr 1 do zapytania ofertowego.
3.    Zamawiający wymaga, aby Wykonawca zawarł z Zamawiającym umowę na warunkach określonych w  projekcie umowy, który stanowi załącznik nr 2 do zapytania ofertowego.
III.    Termin realizacji zamówienia: od dnia podpisania umowy do dnia 25.11.2016r.
IV.    Kryteria wyboru oferty:
Przy ocenie oferty będą brane pod uwagę następujące kryteria:
Cena – 100%
V.    Gwarancja i rękojmia:
Nie dotyczy
VI.    Sposób przygotowania oferty:
1.    Ofertę cenową należy złożyć na druku oferty, który stanowi załącznik nr 3 do zapytania ofertowego.
2.    Do oceny ofert Zamawiający weźmie pod uwagę wartości brutto całego przedmiotu zamówienia.
VII.    Badanie ofert:
1.W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
2.Zamawiający w celu ustalenia, czy oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu za-mówienia, może zwrócić się do Wykonawcy o udzielenie wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny.
3.Oferta zostanie odrzucona jeśli:
1) Jej treść nie odpowiada treści i wymogom formalnym określonym w niniejszym zapytaniu ofertowym
2) Wykonawca wezwany przez Zamawiającego nie udzieli wyjaśnień lub udzieli niewystarczających .
VIII.    Miejsce i termin złożenia oferty:
Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, w Sekretariacie Urzędu Gminy Pruszcz Gdański ul. Wojska Polskiego 30 (pokój nr 30) w zaklejonej kopercie wraz z oznaczeniem: „OFERTA NA DOSTAWĘ PŁYT ŻELBETOWYCH DROGOWYCH WIELKOWYMIAROWYCH I PŁYT TYPU IOMB”
1.    Termin składania ofert - 12.10.2016r. do godz. 9:00.
2.    Oferty złożone po wyznaczonym terminie zostaną zwrócone bez ich otwierania.
IX.    Informacje dodatkowe:
1.Zamawiający zastrzega sobie prawo do podjęcia negocjacji w zakresie oferowanej ceny z Wyko-nawcą, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, w przypadku gdy cena podana przez Wykonawcę przekracza wysokość środków przewidzianych w budżecie Zamawiającego.
2.Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi telefonicznie lub pisem-nie wszystkich Wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia.
3.W przypadku wybrania oferty najkorzystniejszej, wybrany Wykonawca zostanie poinformowany od-rębnym pismem lub telefonicznie o terminie przeprowadzenia negocjacji lub podpisania umowy.
4.Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana uchyla się od zawarcia umowy, Zamawiający może wybrać kolejną ofertę najkorzystniejszą spośród złożonych ofert, bez przeprowadzenia ich po-nownej oceny.
5.Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia na każ-dym etapie jego przeprowadzania bez podania przyczyny.
6.Do prowadzonego postępowania nie przysługują Wykonawcom środki ochrony prawnej określone w przepisach ustawy Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2013r., poz. 907 z późn. zm.).
X.    Osoba uprawniona do kontaktów:
Adam Borowski  tel. 58 692-94-71
e-mail : Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

zal_1_wymagania_przedmiotu_zamowienia
zal_2_umowa_umowy
zal_3_formularz_ofertowy
wynik_postepowania

Drukuj

Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce. Czytaj więcej ....

Akceptuję cookies z tej witryny