Pruszcz Gdański kontakt
kontakt
Pruszcz Gdański mapa
mapa
Pruszcz Gdański transport
transport
Link do platformy ePUAP
 
ePUAP
Pruszcz Gdański Biuletyn Informacji Publicznej
BIP
Platforma zakupowa

Dostawa, montaż i uruchomienie fabrycznie nowej legalizowanej mobilnej wagi samochodowej wraz z najazdami (...)

Pruszcz Gdański  4.11.2016r.

ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT

dotyczy: zapytania ofertowego na dostawę, montaż i uruchomienie fabrycznie nowej legalizowanej mobilnej wagi samochodowej wraz z najazdami – zakres ważenia do 15 Mg, przygotowanie podłoża pod wagę oraz dostawę zestawu komputerowego wraz z drukarką oraz specjalistycznym komputerowym oprogramowaniem wagowym.

W związku z pytaniami, dotyczącymi przedmiotowego zapytania ofertowego z dnia 28.10.2016r., Zamawiający wyznacza nowy termin złożenia ofert – 8.11.2016r. godz. 15.30.

Treści pytań i udzielonych na nie odpowiedzi są umieszczane na bieżąco na stronie internetowej Zamawiającego.


Pruszcz Gdański, 28.10.2016 r.


ZAPYTANIE OFERTOWE
Którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro.

I. Zamawiający:
Gmina Pruszcz Gdański
ul. Wojska Polskiego 30
83-000 Pruszcz Gdański

II. Przedmiot zamówienia:
1) Dostawa, montaż i uruchomienie fabrycznie nowej legalizowanej mobilnej wagi samochodowej wraz z najazdami – zakres ważenia do 15 Mg, przygotowanie podłoża pod wagę oraz dostawa zestawu komputerowego wraz z drukarką oraz specjalistycznym komputerowym oprogramowaniem wagowym.
2) Szczegółowe określenie przedmiotu zamówienia (zakres) zostało opisane w załączniku nr 1 do zapytania ofertowego.
3) Zamawiający wymaga, aby Wykonawca zawarł z Zamawiającym umowę na warunkach określonych w  projekcie umowy, który stanowi załącznik nr 2 do zapytania ofertowego.

III. Termin realizacji zamówienia: od dnia podpisania umowy do dnia 15.12.2016r.

IV. Kryteria wyboru oferty: cena – 100%

V. Gwarancja i rękojmia: minimalny okres 24 miesiące od dnia uruchomienia

VI. Miejsce dostawy: Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Będzieszynie, adres: Będzieszyn 113, 83-000 Pruszcz Gdański.

VII. Sposób przygotowania oferty:
1) Ofertę należy sporządzić na załączonym druku załącznik nr 3.
2) Termin złożenia oferty: 7.11.2016 roku, do godz. 12.00.
3) Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie z oznaczeniem „Oferta na dostawę, montaż i uruchomienie mobilnej wagi” w siedzibie Zamawiającego – Urząd Gminy Pruszcz Gdański ul. Wojska Polskiego 30, 83-000 Pruszcz Gdański, w Biurze podawczym na parterze.
4) Oferty złożone po wyznaczonym terminie zostaną zwrócone bez ich otwierania.

VIII. Informacje dodatkowe:
1) Zamawiający zastrzega sobie prawo do podjęcia negocjacji w zakresie oferowanej ceny z Wykonawcą, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, w przypadku gdy cena podana przez Wykonawcę przekracza wysokość środków przewidzianych w budżecie Zamawiającego.
2) Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi telefonicznie lub pisemnie wszystkich Wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia.
3) W przypadku wybrania oferty najkorzystniejszej, wybrany Wykonawca zostanie poinformowany odrębnym pismem lub telefonicznie o terminie przeprowadzenia negocjacji lub podpisania umowy.
4) Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana uchyla się od zawarcia umowy, Zamawiający może wybrać kolejną ofertę najkorzystniejszą spośród złożonych ofert, bez przeprowadzenia ich ponownej oceny.
5) Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia na każdym etapie jego przeprowadzania bez podania przyczyny.
6) Do prowadzonego postępowania nie przysługują Wykonawcom środki ochrony prawnej określone w przepisach ustawy Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2015r., poz. 2164 ze zm.).

IX. Osoby upoważnione do udzielania informacji ze strony Zamawiającego:
Justyna Kaczmarek-Jaguś, tel. 58 692 94 60 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

zał. nr 1
zał. nr 2
zał. nr 3
Odpowiedź na pytania - 31.10.2016r.
Dodatkowe informacje - 31.10.2016r.
Zmina zapytania ofertowego - 31.10.2016r.
Odpowiedź na pytania - 02.11.2016r.
Odpowiedź na pytania (2) - 02.11.2016r.
Odpowiedź na pytania - 03.11.2016r.
Odpowiedź na pytania - 04.11.2016r.Wynik postępowania

 

 

Drukuj

Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce. Czytaj więcej ....

Akceptuję cookies z tej witryny