Pruszcz Gdański kontakt
kontakt
Pruszcz Gdański mapa
mapa
Pruszcz Gdański transport
transport
Link do platformy ePUAP
 
ePUAP
Pruszcz Gdański Biuletyn Informacji Publicznej
BIP
Platforma zakupowa

ZAPYTANIE OFERTOWE NA: Świadczenie usług telefonii komórkowej wraz z dostawą fabrycznie nowych aparatów telefonicznych na rzecz Urzędu Gminy Pruszcz Gdański


Pruszcz Gdańsk, dn. 08.11.2016 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE NA:
Świadczenie usług telefonii komórkowej wraz z dostawą fabrycznie nowych aparatów telefonicznych na rzecz Urzędu Gminy Pruszcz Gdański
 


 
I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO:
Gmina Pruszcz Gdański ul. Wojska Polskiego 30, 83-000 Pruszcz Gdański tel. (58) 692-94-21
 
II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług telefonii komórkowej wraz z dostawą fabrycznie nowych aparatów telefonicznych na rzecz Urzędu Gminy Pruszcz Gdański
 
III. ISTOTNE WARUNKI REALIZACJI ZAMÓWIENIA:
1.    Realizacja zamówienia będzie obejmowała okres 24 miesięcy od dnia 01 grudnia 2016r. (rozpoczęcie świadczenia usługi) do 30 listopada 2018 r., przy czym Zamawiający zastrzega, iż aktywacja usługi może nastąpić z chwilą zakończenia świadczenia usług przez  dotychczasowego Operatora (firma PLAY).
2.    Faktury będą wystawiane na adres: Gmina Pruszcz Gdański ul. Wojska Polskiego 30, 83-000 Pruszcz Gdański NIP 593-21-40-699.
3.    Numery będą rozliczane w ramach wspólnego konta.
4.    Wykonawca zobowiązany będzie do:
a)    przeniesienia obecnie użytkowanych numerów abonenckich (w liczbie 16 ) Zamawiającego do swojej sieci własnym staraniem i na własny koszt (jeśli wymaga tego zmiana operatora)
•    9 w I grupie abonamentowej
•    4 w II grupie abonamentowej
•    1 w III grupie abonamentowej
•    2 w IV grupie abonamentowej
b)    dostawy dwóch nowych (2) numerów telefonicznych
•    2 w I grupie abonamentowej
c)    dostawy 14 fabrycznie nowych aparatów telefonicznych; modele telefonów muszą być zgodne z modelami podanymi przez Zamawiającego w tabeli poniżej  (w ust. 11 zapytania ofertowego);
d)    Zamawiający dopuszcza dostawę równoważnych aparatów telefonicznych – tj. o parametrach technicznych i jakościowych nie gorszych niż określone w zapytaniu – w odniesieniu do aparatów telefonicznych, których pochodzenie zostało określone przez Zamawiającego w zapytaniu nazwą producenta;
5.    Zamawiający poda wykaz aktywnych numerów telefonów, z chwilą wyłonienia Wykonawcy.
6.    Wykonawca zapewni, że w przypadku przeniesienia numeracji, nie spowoduje to przerwy w świadczeniu usług.
7.    Wykonawca zapewni dostęp do sieci telefonii komórkowej o zasięgu zgodnym z aktualną mapą zasięgu zapewnionego przez Wykonawcę, publikowaną na stronie internetowej Wykonawcy, z zastrzeżeniem, że zasięg sieci telefonii komórkowej będzie obejmował 90 % terytorium RP i będzie realizowany poprzez infrastrukturę Wykonawcy.
8.    Wykonawca zapewni, jeżeli jest to możliwe, pełną dostępność sieci w każdych warunkach. Usługa winna być dostępna przez 24h/dobę przez 7 dni w tygodniu.
9.    Wykonawca zobowiązany jest do wyznaczenia osoby „opiekuna biznesowego” odpowiedzialnego za bezpośredni kontakt z Zamawiającym w zakresie sprzedaży usług i sprzętu oraz wsparcia technicznego.
10.    Wykonawca przedstawi projekt umowy do akceptacji Zamawiającego.
11.    Oferta Wykonawcy musi uwzględniać 4 rodzaje grup abonentowych, w każdej inny rodzaj aparatu telefonicznego w ramach których miesięczne opłaty będą obejmowały następujące usługi:
Lp.    Grupa abonamentowa    Liczba telefonów/kart SIM w ramach danej grupy    Modele Telefonów    Zakres usług/dostaw wliczony w opłatę (kwotę) abonamentową
1    I    11/11    Huawei P8 Lite    - nielimitowane rozmowy, SMS-y, MMS-y, w kraju do wszystkich sieci komórkowych i stacjonarnych (nie dotyczy SMS i MMS Premium oraz SMS na telefony stacjonarne),
- internet 4G LTE na terenie kraju: minimum 7 GB,
- faktura papierowa,
- billing zawierający koszty zużycia usług przez poszczególnych abonentów, do którego wyznaczony przedstawiciel zamawiającego będzie miał dostęp  (za dowolny okres rozliczeniowy w okresie obowiązywania umowy) za pomocą aplikacji internetowej. Wykonawca zapewni ponadto możliwość exportu bilingu  w formacie akceptowanym przez MS EXCEL
2    II    2/4    Samsung Galaxy A3    - nielimitowane rozmowy, SMS-y, MMS-y, w kraju do wszystkich sieci komórkowych i stacjonarnych (nie dotyczy SMS i MMS Premium oraz SMS na telefony stacjonarne),
- internet na terenie kraju: minimum 4 GB,
- faktura papierowa,
- billing zawierający koszty zużycia usług przez poszczególnych abonentów, do którego wyznaczony przedstawiciel zamawiającego będzie miał dostęp  (za dowolny okres rozliczeniowy w okresie obowiązywania umowy) za pomocą aplikacji internetowej. Wykonawca zapewni ponadto możliwość exportu bilingu  w formacie akceptowanym przez MS EXCEL                                                                                                                               
3    III    1/1    Samsung Galaxy J5 (2016)
- nielimitowane rozmowy, SMS-y, MMS-y,
w kraju do wszystkich sieci komórkowych i stacjonarnych (nie dotyczy SMS i MMS Premium oraz SMS na telefony stacjonarne),
- internet 4G LTE na terenie kraju: nielimitowany,
- faktura papierowa,
- -billing zawierający koszty zużycia usług przez poszczególnych abonentów, do którego wyznaczony przedstawiciel zamawiającego będzie miał dostęp  (za dowolny okres rozliczeniowy w okresie obowiązywania umowy) za pomocą aplikacji internetowej. Wykonawca zapewni ponadto możliwość exportu bilingu  w formacie akceptowanym przez MS EXCEL
4    IV    0/2    Brak aparatu    - nielimitowane SMS-y, MMS-y, w kraju do wszystkich sieci komórkowych i stacjonarnych (nie dotyczy SMS i MMS Premium),
- faktura papierowa,
- billing zawierający koszty zużycia usług przez poszczególnych abonentów, do którego wyznaczony przedstawiciel zamawiającego będzie miał dostęp  (za dowolny okres rozliczeniowy w okresie obowiązywania umowy) za pomocą aplikacji internetowej. Wykonawca zapewni ponadto możliwość exportu bilingu  w formacie akceptowanym przez MS EXCEL
 
      12. W ramach miesięcznej opłaty abonamentowej w każdej ze wskazanych powyżej grupy abonamentów, Wykonawca zapewni  dodatkowo:
1.    bezpłatne inicjowanie połączeń telefonicznych;
2.    blokada usług SMS i MMS Premium, połączeń na numery specjalne oraz możliwości pobierania płatnych aplikacji/dodatków mobilnych;
3.    blokadę karty SIM w przypadku zgłoszenia kradzieży lub zaginięcia;
4.    bezpłatne dostarczenie duplikatu karty SIM w terminie 48 godzin od zgłoszenia w dni robocze;
5.    aktywację kart SIM;
6.    SMS powiadamiający o próbie połączenia;
7.    bezpłatne połączenia z numerami alarmowymi;
8.    bezpłatną zmianę numeru na żądanie Zamawiającego;
9.    możliwość korzystania z infolinii, czynnej co najmniej w godzinach 8:00-20:00;
10.    „opiekuna biznesowego” w zakresie sprzedaży usług i sprzętu oraz wsparcia technicznego:;
 
      13. Wymagania dotyczące dostawy telefonów komórkowych:
1.    Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć 14 szt. fabrycznie nowych telefonów komórkowych wraz z kartami SIM oraz z akcesoriami dostarczonymi przez producenta, tj.: baterie, ładowarki, słuchawki przewodowe lub bezprzewodowe, instrukcja obsługi w języku polskim, itp.;
2.    modele telefonów muszą być zgodne z modelami podanymi przez Zamawiającego w tabeli powyżej (w pkt. 11 zapytania ofertowego). Zamawiający dopuszcza dostawę równoważnych aparatów telefonicznych – tj. o parametrach technicznych i jakościowych nie gorszych niż określone w zapytaniu – w odniesieniu do aparatów telefonicznych, których pochodzenie zostało określone przez Zamawiającego w zapytaniu nazwą producenta;
3.    dostawa telefonów komórkowych z akcesoriami oraz kartami SIM odbędzie się przed terminem rozpoczęcia świadczenia usługi przez Wykonawcę;
4.    Wykonawca dostarczy wszystkie aparaty telefoniczne bez blokady SIMLOCK;
5.    Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć wszystkie telefony gotowe do pracy, pochodzące z bieżącej produkcji oraz posiadające zainstalowane oprogramowanie;
6.    Wykonawca udzieli gwarancji na dostarczone telefony wraz z akcesoriami na okres nie krótszy niż 2 lata. Wykonawca załączy wszelkie niezbędne dokumenty gwarancyjne;
7.    W okresie gwarancyjnym powiadomienie o stwierdzonych wadach i usterkach nastąpi drogą mailową lub telefoniczną;
8.    Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia wad lub usterek w terminie 30 dni od daty powiadomienia;
9.    Telefony komórkowe wraz z akcesoriami będą dostarczone do siedziby Zamawiającego na koszt i ryzyko Wykonawcy;
10.    Telefony komórkowe z akcesoriami dostarczone przez Wykonawcę, po okresie świadczenia usługi staną się własnością Zamawiającego;
11.    Karty SIM mają być dostarczone na koszt i ryzyko Wykonawcy w opakowaniach uniemożliwiających ich uszkodzenie. Na opakowaniu każdej karty winien być widoczny numer telefoniczny;
12.    Dostarczone przez Wykonawcę karty SIM muszą być kompatybilne z dostarczonymi aparatami telefonicznymi.
 
IV. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy spełniający następujące warunki:
1.    Posiadać uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, m.in.  wpis do rejestru przedsiębiorców telekomunikacyjnych, prowadzonego przez Prezesa UKE, co upoważnia do prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie działalności telekomunikacyjnej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U z 2016r., poz. 1489 z późn. zm.);
2.    Posiadać wiedzę i doświadczenie oraz dysponować potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
3.    Zapoznać się z treścią zapytania ofertowego i zaakceptować bez zastrzeżeń wszystkie jego warunki,
4.    Złożyć ofertę zawierającą:
•    wypełniony i podpisany formularz ofertowy,
•    aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, nie starsze niż 6 miesięcy liczone od terminu składania ofert,
•    projekt umowy na świadczenie usług telefonii komórkowej.
       5. W  przypadku udzielenia zamówienia zobowiąże się do zawarcia pisemnej umowy w terminie i miejscu wskazanym przez   Zamawiającego.
 
V. KRYTERIA OCENY OFERT I ICH WAGA:
1.    Cenę należy przedstawić w „Formularzu ofertowym" stanowiącym załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.
2.    Cena oferty jest ceną brutto, musi być podana w PLN cyfrowo z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, z wyodrębnieniem należnego podatku VAT lub informacji o zwolnieniu z VAT-u.
3.    Cena musi zawierać wszystkie koszty związane z wykonaniem usługi wynikające wprost z obowiązujących przepisów oraz postawionych przez Zamawiającego wymogów.
4.    Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą prowadzone będą w walucie polskiej(złoty polski).
 
VI. KRYTERIUM ORAZ SPOSÓB OCENY OFERT:
Przy ocenie ofert będą brane pod uwagę następujące kryteria:
najniższa cena – 100 %

VII.    BADANIE OFERT:
1.    W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
2.    Zamawiający w celu ustalenia, czy oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, może zwrócić się do Wykonawcy o udzielenie wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny.
3.     Oferta zostanie odrzucona jeśli:
1)    Jej treść nie odpowiada treści i wymogom formalnym określonym w niniejszym zapytaniu ofertowym
2)    Wykonawca wezwany przez Zamawiającego nie udzieli wyjaśnień lub udzieli niewystarczających wyjaśnień.
VIII.    MIEJSCE I TERMIN ZŁOŻENIA OFERTY:
1.    Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, w Sekretariacie Urzędu Gminy Pruszcz Gdański ul. Wojska Polskiego 30 (pokój nr 30) w zaklejonej kopercie wraz z oznaczeniem: „Oferta na telefonię komórkową”
2.    Termin składania ofert - 15.11.2016 r. do godz. 9:00.
3.    Oferty złożone po wyznaczonym terminie zostaną zwrócone bez ich otwierania.
IX.     INFORMACJE DODATKOWE:

1.    Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi telefonicznie lub pisemnie wszystkich Wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia.
2.    W przypadku wybrania oferty najkorzystniejszej, wybrany Wykonawca zostanie poinformowany odrębnym pismem lub telefonicznie o terminie przeprowadzenia negocjacji lub podpisania umowy.
3.    Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana uchyla się od zawarcia umowy, Zamawiający może wybrać kolejną ofertę najkorzystniejszą spośród złożonych ofert, bez przeprowadzenia ich ponownej oceny.
4.    Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia na każdym etapie jego przeprowadzania bez podania przyczyny.
5.    Do prowadzonego postępowania nie przysługują Wykonawcom środki ochrony prawnej określone w przepisach ustawy Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2015r., poz. 2164 z późn. zm.).
X.    OSOBA UPRAWNIONA DO KONTAKTÓW:
Sebastian Jasiak tel. 58 692-94-21
e-mail : Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

załącznik nr 1 - formularz ofertowy
wynik postępowania

Drukuj

Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce. Czytaj więcej ....

Akceptuję cookies z tej witryny