Gmina Pruszcz Gdański zaprasza do składania ofert cenowych na świadczenie usług związanych z zimowym utrzymaniem chodników, ciągów pieszych, pieszo-rowerowych i parkingów na terenie gminy Pruszcz Gdański w sezonie 2016/2017

Pruszcz Gdański, dnia 05.12.2016r.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE
Gmina Pruszcz Gdański zaprasza do składania ofert cenowych na świadczenie usług związanych z zimowym utrzymaniem chodników, ciągów pieszych, pieszo-rowerowych i parkingów na terenie gminy Pruszcz Gdański w sezonie 2016/2017


I.    Zamawiający:
Gmina Pruszcz Gdański
ul. Wojska Polskiego 30, 83-000 Pruszcz Gdański
II.    Przedmiot  zamówienia:
1.    Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi  polegające na odśnieżaniu i zwalczaniu śliskości zimowej oraz jednokrotnym sprzątaniu pozostałości po zimie.
2.    Szczegółowe określenie przedmiotu zamówienia zostało opisane w załączniku nr 2 do zapytania ofertowego.
3.    Zamawiający wymaga, aby Wykonawca zawarł z Zamawiającym umowę na warunkach określonych w  projekcie umowy, który stanowi załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.
4. Wskazane jest również aby Wykonawca przed złożeniem oferty zapoznał się z charakterystyką chodników ,ciągów pieszo-rowerowych i parkingów .

III.    Termin realizacji zamówienia: od dnia podpisania umowy do dnia 30.04.2017r.
IV.    Kryteria wyboru oferty:
Przy ocenie oferty będą brane pod uwagę następujące kryteria:
Cena – 100%
V.    Gwarancja i rękojmia:
Nie dotyczy
VI.    Sposób przygotowania oferty:
1.    Ofertę cenową należy złożyć na druku oferty, który stanowi załącznik nr 3 do zapytania ofertowego.
2.    Do oceny ofert Zamawiający weźmie pod uwagę wartości brutto całego przedmiotu zamówienia.

VII.    Badanie ofert:
1.W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
2.Zamawiający w celu ustalenia, czy oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu za-mówienia, może zwrócić się do Wykonawcy o udzielenie wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny.

3.Oferta zostanie odrzucona jeśli:
1) Jej treść nie odpowiada treści i wymogom formalnym określonym w niniejszym zapytaniu ofertowym
2) Wykonawca wezwany przez Zamawiającego nie udzieli wyjaśnień lub udzieli niewystarczających .
VIII.    Miejsce i termin złożenia oferty:
Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, w Sekretariacie Urzędu Gminy Pruszcz Gdański ul. Wojska Polskiego 30 (pokój nr 30) w zaklejonej kopercie wraz z oznaczeniem: „OFERTA NA UTRZYMANIE ZIOMOWE CHODNIKÓW na sezon 2016/2017 ”
1.    Termin składania ofert - 09.12.2016r do godz. 9.00
2.    Oferty złożone po wyznaczonym terminie zostaną zwrócone bez ich otwierania.
IX.    Informacje dodatkowe:
1.Zamawiający zastrzega sobie prawo do podjęcia negocjacji w zakresie oferowanej ceny z Wyko-nawcą, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, w przypadku gdy cena podana przez Wykonawcę przekracza wysokość środków przewidzianych w budżecie Zamawiającego.
2.Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi telefonicznie lub pisem-nie wszystkich Wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia.
3.W przypadku wybrania oferty najkorzystniejszej, wybrany Wykonawca zostanie poinformowany od-rębnym pismem lub telefonicznie o terminie przeprowadzenia negocjacji lub podpisania umowy.
4.Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana uchyla się od zawarcia umowy, Zamawiający może wybrać kolejną ofertę najkorzystniejszą spośród złożonych ofert, bez przeprowadzenia ich po-nownej oceny.
5.Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia na każ-dym etapie jego przeprowadzania bez podania przyczyny.
6.Do prowadzonego postępowania nie przysługują Wykonawcom środki ochrony prawnej określone w przepisach ustawy Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2013r., poz. 907 z późn. zm.).
X.    Osoba uprawniona do kontaktów:
Adam Borowski  tel. 58 692-94-71
Michał Jaruga tel. 58 692-94-71
e-mail : Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Zał. nr 1 – projekt umowy
Zał. nr 2 – wymagania przedmiotu zamówienia
Zał. nr 3 – formularz ofertowy

Drukuj

Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce. Czytaj więcej ....

Akceptuję cookies z tej witryny